فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

81 باکتریا ها به کدام شکل زیر تکثر میکنند:

1- مایتوزس

2- میوزس

3- امیتوزس

4- مایتوزس و میوزس


82 به صورت عموم تقسیمات حجره ی به چند قسم است:

1- سه قسم

2- چهار قسم

3- دو قسم

4- یک قسم


83 تعداد حلقه های جوک به چند حلقه میرسد:

1- 33 حلقه

2- 31 حلقه

3- 30 حلقه

4- 32 حلقه


84 کدام یکی از موجودات زنده ذیل از جمله میکرواورگانیزم ها شمرده نمی شود:

1- پروتستا

2- بکتریا

3- حلزون

4- پروتوزوا


85 منبع مهم غذایی آیودین عبارت است از:

1- ماهی

2- غذا های دریایی

3- لبنیات

4- همه درست است


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 سکندر مقدونی در کدام سال ازبکستان را جز قلمرو خود ساخت:

1- 331 قبل از میلاد

2- 326 قبل از میلاد

3- 324 قبل از میلاد

4- 329 قبل از میلاد


87 اوستا چی نوع کتاب است؟

1- سیاسی

2- ادبی

3- مذهبی

4- جادویی


88 در سال 329 قبل از میلاد سکندر مقدونی کدام کشور را تصرف نمود؟

1- هند

2- روسیه

3- ازبکستان

4- نیپال


89 علاوالدین حسین جهان سوز در مقابل کدام شخص شکست خورد:

1- سبکتگین

2- سلطان سنجر سلجوقی

3- انوشتگین

4- سلطان محمود غزنوی


90 اساسا دولت مرهته هایی هند تحت رهبری کدام شخص گذاشته شد:

1- سیواجی

2- چپساسنگ

3- هولگر

4- جنگورا


91 در کدام جنگ عبدالله خان اچکزی یکی از رهبران مجاهدین بود؟

1- جنگ اول افغان و انگلیس

2- جنگ دوم افغان و انگلیس

3- جنگ کالنجر

4- جنگ پنجده


92 در پی فروپاشی یکی از امپراتوری های زیر در افغانستان حاکمیت محلی رتبیل شاهان به وجود آمد:

1- یفتلی ها

2- کوشانی ها

3- یونانی ها

4- ساسانی ها


93 حکومت مرکزی کرت در کدام یکی از سال هایی زیر به وجود آمد:

1- 800 قبل از میلاد

2- 1100 قبل از میلاد

3- 2000 قبل از میلاد

4- 3400 قبل از میلاد


94 در کدام جنگ امین الله خان لوگری یکی از رهبران مجاهدین بود؟

1- جنگ اول افغان و انگلیس

2- جنگ سوم افغان و انگلیس

3- جنگ میوند

4- جنگ پنجده


95 در یکی از کشورهای باستانی زیر دولت هایی شهری به وجود آمده اند:

1- چین

2- روم

3- هند

4- یونان


96 بعد از فروپاشی، یکی از امپراتوری های زیر در افغانستان دوره کوشانی یفتلی ها آغاز گردید؟

1- یونان باختری

2- موریایی

3- ساسانی

4- یفتلی


97 دمشق مرکز خالفت کدام خاندان بود؟

1- صفاری

2- طاهری

3- عباسی

4- اموی


98 کدام حکمران غور، غزنه را تصرف کرد؟

1- امیر بنجی

2- علاوالدین

3- محمد سوری

4- شیث


99 به کدام یکی از زبان هایی ذیل فقط در چند قریه محدود تکلم صورت می گیرد؟

1- اوزبکی

2- پشتو

3- دری

4- ارومری


100 زبان آلمانی, زبان رسمی کدام کشور ذیل می باشد؟

1- ستونیا

2- لتونیا

3- هنگری

4- لختین اشتین