فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

101 بانک مرکزی در افغانستان به یکی از نام های ذیل یاد می گردد؟

1- پشتنی بانک

2- ملی بانک

3- د افغانستان بانک

4- عزیزی بانک


102 کدام کشور اروپایی برق آبی فروان دارد؟

1- فرانسه

2- سویس

3- اتریش

4- آلمان


103 کدام یکی از میدان هایی هوایی ذیل درجه دوم می باشد؟

1- میدان هوایی هلمند

2- میدان هوایی بامیان

3- میدان هوایی فراه

4- میدان هوایی مزار شریف


104 اصطلاح Depression است از؟

1- فشار زیاد

2- فشار متوسط

3- فشار کم

4- فشار پست


105 سیکارام قله بلند کدام کوه ذیل است:

1- سپین غر

2- تیر بند ترکستان

3- کوه بابا

4- فیروز کوه


106 به هر اندازه که منطقه توریستی دورتر باشد، سفر توریست ها به آن منطقه چگونه می باشد؟

1- متوسط

2- بیشتر

3- بسیار زیاد

4- کمتر


107 زبان ایتالوی شاخه از کدام یکی از زبان هایی ذیل می باشد:

1- لاتین

2- ارمنی

3- مالایی

4- البانی


108 خطوط کانتور ، عمق بحیره ، کوه ها و دریا ها در کدام نوع نقشه نشان داده می شود:

1- تکتونیک

2- هیپسومتریک

3- ارکیا لوجیکی

4- جیومور فولوجیکی


109 کدام یکی از تاسیسات ذیل افغانستان را نماینده گی های خارجی هوایی استفاده می نماید

1- فابریکات

2- میدان هایی هوایی

3- دشت ها و پارک ها

4- شهرهایی عمومی


110 مراکز فشار پست و بلند نظر به کدام موضوع ذیل دسته بندی می گردد:

1- دوایر عرض البلد و توپوگرافی

2- خطوط مساوی

3- جیومور فولوژی

4- دوایر طول البلد و جیومور فولوژی


111 از گزینه هایی زیر یکی آن از نظام اقتصادی مطرح در جهان معاصر است؟

1- اقتصاد جهانی

2- فیودالیزم

3- نظام اقتصادی مختلط

4- کاپیتالیزم


112 زبان اورمری در کدام یک از ولایات ذیل رواج دارد:

1- لوگر

2- غزنی

3- کابل

4- خوست


113 مطابق این بخش از آیت ( فان تولو ا فان الله الیحب الکافرین ) فرجام نافرمانی از پیغمبر (ص) چیست؟

1- اتحاد است

2- شرک است

3- دهریت است

4- کفر است


114 مولف صحیح البخاری کیست:

1- احمد بن شعیب

2- محمد بن عیسی

3- سلیمان بن اشعث

4- محمد بن اسماعیل


115 مولف صحیح مسلم کیست:

1- مسلم بن اسماعیل

2- مسلم بن سلیمان

3- مسلم بن حجاج

4- مسلم بن عیسی


116 این متن و عبارت ( آنچه قابل مشاهده است مانند کوهها ، ستاره گان و امثال آن ) معانی کدام یکی از کلمات قرآنی زیر است:

1- المهیمن

2- الباری

3- القدوس

4- الشهاده


117 معانی این کلمه حدیث ( نغزو ) چیست؟

1- در جهاد بودن

2- جهاد میکردیم

3- جهاد کردید

4- در غزوه


118 در این حدیث شریف ( من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصی الله ) ترجمه درست ( اطاعنی ) چیست ؟

1- کسی از آنها پیروی کند

2- کسی که از من پیروی کند

3- کسی که از الله پیروی کند

4- کسی که از شما پیروی کند


119 از فواید این حدیث شریف ( این رجال قال: اوصنی یا رسوالله فقال له النبی(ص) خذ الامربا التدبیر فان رایت فی عاقبته خیرا فامض و ان خفت غبافا مسگ ) است؟

1- خاموشی

2- عجله و شتاب در کارها

3- میل شدید صحابه به نصیحت

4- اظهار حق


120 یکی از گزینه های زیر در نکاح واجب، ضروری است:

1- قدرت دوستی

2- بالا بودن سن

3- قدرت پرداخت مهر و نفقه

4- داشتن مسکن شخصی