فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

121 به خوردن چی مقدار شیر، حرمت رضاعت برای طفل ثابت می شود:

1- دو بار

2- سه بار

3- حد اقل دو روز

4- برای ثابت شدن حرمت شیر کم باشد یا زیاد فرق نمی کند


122 حد اکثر دوران شیر خوارگی طفل که حرمت رضاعت ( شیر خوارگی ) به آن ثابت می شود چند است؟

1- دوسال شش ماه

2- دوسال مکمل

3- حد اکثر سه سال

4- هژده ماه


123 معنایی این کلمه ( عطس فحمد الله ) در این حدیث ( حق المسلم علی المسلم ست قیل: ماهن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم علیه و اذا دعاک فاجبه و اذا استنصحک فاتثح له و اذا عطس فحمد الله فسمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبه ) چیست؟

1- یرحمک الله بگوید

2- چون عطسه زند پس الحمد الله بگوید

3- عطسه میزند

4- حمد و ستایش خدا را بگوید


124 معنایی این کلمه ( دعاک) در این حدیث (حق المسلم علی المسلم ست قیل: ماهن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم علیه و اذا دعاک فاجیه و اذا استنصحک قانصح له ، و اذا عطس فحمدالله فسمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبه) چیست:

1- دعا کنید

2- منازعه شود

3- دعوت نکنید

4- ترا دعوت کند


بخش السنه و جیولوژی

125 در بیت «نه من از پرده تقوا بدر افتادم و بس : پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت» کدام صنعت ادبی به کار رفته است؟

1- تشبیه

2- ملمع

3- تلمیح

4- ترصیح


126 در مصراع «همچو سور چمن خلد سرا پایی تو خوش» مشبه به را در یابید:

1- سرو چمن

2- خوش

3- همچو

4- سراپایی تو


127 کدام گزینه: یکی از مراکز بزرگ فرهنگ و ادبیات ما در دوره هایی مختلف بوده است؟

1- کندز

2- پکتیا

3- بغلان

4- بلخ


128 کدام یکی از شخصت هایی زیر از چهره هایی ادبی مشهور سده سیزدهم است:

1- خلیلی

2- بهاوالدین محمد

3- لعل محمد عاجز

4- نظامی


129 کدام یکی از گزینه هایی زیر در املای زبان دری به گونه درست نوشته شده است؟

1- تاءخیر

2- تاَخیر

3- تاخیر

4- تأخیر


130 کدام ترتیب زیر در املای زبان دری به صورت درست نوشته شده است:

1- موسی کلیم الله

2- موسای کلیم الله

3- موسا ای کلیم الله

4- موسی کلیم الله


131 مکتب (وصال) و (فراق) که تجارب زنده گی واقعی را در زمینه هایی عاشقانه با زبان شیرین و دلنشین بیان نموده با چه همراه است؟

1- زبان عملی

2- زبان ایهام

3- زبان اداری و عملی

4- چاشتی زبان عامیانه


132 در امتداد سده سیزدهم ، بیش از چند صد انسان متفکر و صاحب نظر در سرزمین ما به سر میبرد؟

1- سه صد تن

2- دوصد تن

3- چهار صد تن

4- یکصد تن


133 یک از گزینه هایی زیر صنعتی است که زیبایی سخن مربوط به معنا باشد:

1- صنعت معنوی

2- صنعت لفظی

3- صنعت محتوایی

4- صنعت شکلی


134 در بیت «ترا که مالک نیستی سعدی - طریق نیست به جز زهد مالک دینار» چی نوع جناس موجود است؟

1- جناس خط

2- جناس ناقص

3- جناس زاید

4- جناس تام


135 القای امری از جانب خداوند (ج) در دل انسان ، یکی از گزینه هایی زیر است

1- کرامت

2- رویا

3- الهام

4- معجزه


136 زمانیکه آن را انتها نباشد یکی از گزینه هایی زیر است:

1- حادث

2- انجام

3- ابد

4- ازل


137 یکی از شاعران زیر پیرو مکتب هندی است:

1- وحشی بافقی

2- کسایی مروزی

3- مولانا جلال الدین بلخی

4- سعدی


138 کدام یکی از گزینه هایی زیر در املای زبان دری به گونه درست نوشته می شود؟

1- تآدیت

2- تدیت

3- تندیت

4- تأدیب


139 کدام یکی از گزینه هایی زیر در املای زبان دری به گونۀ درست نوشته شده است:

1- تندیه

2- تأدیه

3- تادیه

4- تآدیه


140 په لاندی نوموکې عام نوم په نښه کړی:

1- ولس

2- کارغه

3- ببرک

4- سپین