فورم کانکور لوگر

تعداد سوالات : 160

141 د (دود) کلیمه څو څپی لری:

1- دوه

2- یوه

3- څلور

4- دری


142 یا له یاره سره تللی په سفر وای // په هر ځای می غوړولی پری وزر وای په پورتنی بیت کی ردیف په نښه کړی:

1- وای، وای

2- یاره، سره

3- سفر، وزر

4- تللی، غورلی


143 د (ستا) ملکی ضمیر جمع بڼه په نښه کری:

1- ستاسی

2- د دوی

3- زموږ

4- موږ


144 د یار له غمه په زړه افکار یم // له غمه څه وایم دردمند یم خواریم، په پورتنی بیت کې د قافیی کلیمی په نښه کړی:

1- افکار، خوار

2- زړه، دردمند

3- یم، یم

4- له غمه، له غمه


145 ځمکه هغه سوځی، چې ارو پری بلیږی –دی ته څه ډول جمله ویل کیږی:

1- محاوره

2- منظوم متل

3- اصطلاح

4- منثور متل


146 نعت څه ته وایی:

1- هغه منظوم یا منثور کلام، چې د حضرت محمد (ص) شخصیت او اخلاقو ستاینه پکی شوی وی

2- هغه منظوم یا منثور کلام، چېداصحابو ستاینه پکي وی

3- د شخانو ستاینو ته ویل کیږی

4- هغه منظوم یا منثور کلام، چې دلله (ج) ستاینه پکی وی


147 حمد څه ته وایی:

1- هغه کلام چې نظم وی، دعا او زاری په کی شوی وی

2- هغه کلام چې نظم وی، که نثر چې په کې د قلندریانو ستاینه شوی وی

3- هغه کلام نظم وی که نثر، چې پکی د خدای (ج) د قدرتولو او لویوالی ستاینه شوی وی

4- هغه کلام نظم وي که نثر، چی پکی د حضرت محمد (ص) د اخلاقو ستاینه شوی وی


148 د سیال ګرامری نوم په نښه کری:

1- فعل

2- ضمیر

3- صفت

4- اسم


149 د (طلوع افغان) اخبار چیرته خپریده:

1- کندهار

2- کابل

3- پیښور

4- ننګرهار


150 یایی مړ د بیلتانه له غمه ژر وای // یا په دواړو سترکو ټپ ړوند په نظر وای، په پورتنی بیت کې د قافیی کلیمی په نښه کری:

1- ژر، نظر

2- وای، وای

3- بیلتانه

4- دواړو، سرتګو


151 په لاندی نومونو کې عام نوم په نښه کړی:

1- څاری

2- غښتلی

3- روغ

4- کابل


152 لاس چې مات شی غاړی ته لویږی، دی جملی ته څه ویل کیږی:

1- منثور متل

2- منظوم متل

3- محاروه

4- اصطلاح


153 د پوهاند عبدالحی حبیبی اصلی استکوګن ځای په نښه کړی:

1- کندهار

2- ننگرهار

3- پکتیا

4- کابل


154 دا په مخ یی د خط لیکه دوتا راغله // که کعبی لره مشکینه قبا راغله په پورتنی بیت کی ردیف په نښه کړی:

1- دا، که

2- دوتا، قبا

3- راغله، راغله

4- مخ یی، کعبی


155 کدام یکی از سنگ هایی ذیل قیمتی و گرانبها است؟

1- گج

2- لاجورد

3- چونه

4- نمک


156 یکی از حوادث طبیعی محیطی عبارت است از:

1- صعود لاوا به سطح زمین

2- صعود مگما تا منتل

3- صعود مگما به سطح زمین

4- سیلاب


157 ارتوکلاز منرال اصلی کدام سنگ است:

1- راسبه دارای منشا بادی

2- گرانیت

3- راسبه با منشا آبی

4- متحوله کوارسیت


158 عملیه میتامورفیزم به دسته هایی زیر تقسیم شد هاست؟

1- میتامورفیزم بدون انتقال و با انتقال

2- میتامورفیز متجمع و تخریب

3- میتاموفیز ممتغیر و ثابت

4- میتاموفیز متخریب و انتقال


159 پلاجیوکلاز منرال اصلی کدام سنگ است:

1- انتراسیت

2- راسبه ای کلاسیکی

3- راسبه دارای منشا بخیری

4- گرانیت


160 هرگاه تمام اجزای یک سنگ بی شکل باشد سنگ موصوف دارای تکسیجر است؟

1- بلوری یا غیر کرستالی

2- شیشه ی و غیر بلوری

3- بیمه بلوری

4- کرستالی


پایان فورم