فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

بخش ریاضیات

1 : اگر `f(50x+51)=17x+11` باشد ، پس `f(x)` مساوی است :

1- `f(x)=17(\frac{x-51}{50})+11`

2- `f(x)=17(\frac{51x-11}{50})+11`

3- `f(x)=17(\frac{51x+11}{50})+11`

4- `f(x)=17(\frac{x+51}{50})+11`


2 : انتقال عمودی گراف تابع `y=6x^{2}` گراف کدام یکی از توابع ذیل می باشد:

1- `y=6(x+20)^{2}`

2- `y=6(x+6)^{2}`

3- `y=6(x+10)^{2}`

4- `y=6x^{2}+10`


3 : اگر معادله بیضوی `\frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{16}=1` باشد ، مختصات قطر اصغری عبارت است از:

1- `B(0,4), B^{'}(0,-4)`

2- `B(-4,4), B^{'}(0,-4)`

3- `B(4,-4), B^{'}(0,4)`

4- `B(-4,4), B^{'}(0,4)`


4 : اگر `A_{5\times 10}` متریکس باشد، پس مرتبه `A^{T}` عبارت است از:

1- `5\times 5`

2- `10\times 5`

3- `10\times 10`

4- `5\times 10`


5 : `\int \frac{8x}{\sqrt{1+(2x)^{2}}}` مساویست به:

1- `arctan 2x+c`

2- `2\sqrt{1+4x^{2}}+c`

3- `arc cot 2x+c`

4- `arc cos 2x+c`


6 : در معادله لوگاریتمی `2+log_{3}(x+1)=1` قیمت `x` عبارت است از:

1- `\frac{7}{9}`

2- `\frac{9}{7}`

3- `-\frac{2}{3}`

4- `-\frac{9}{7}`


7 : اگر معادله بیضوی به شکل `\frac{(x-0.1)^{2}}{21}+\frac{(y-0.2)^{2}}{25}` باشد ، پس عن المرکزیت بیضوی عبارت است از:

1- `e=\frac{5}{27}`

2- `e=\frac{4}{27}`

3- `e=\frac{18}{27}`

4- `e=\frac{10}{27}`


8 : لیمت `\lim_{x\rightarrow 10}\frac{ln(x+10)}{x-10}` مساوی است به :

1- `0`

2- لمیت موجود نیست

3- `-\infty `

4- `\infty `


9 : انتقال عمودی گراف تابع `y=125x^{5}` گراف کدام یک از توابع زیر است:

1- `y=125(x+6)^{5}`

2- `y=125^{5}+1`

3- `y=125(x+125)^{5}`

4- `y=125(x-125)^{5}`


10 : در یک خریطه `5` گلوله سفید `15` گلوله زرد و `14` گلوله آبی قرار دارد، یک گلوله به شکل تصادفی انتخاب شده است ، احتمال برآمدن گلوله رنگ آبی عبارت است از:

1- `\frac{15}{34}`

2- `\frac{14}{34}`

3- `\frac{5}{34}`

4- `\frac{7}{34}`


11 : `\frac{2}{4}` حصه یک دوران (Revolution) چند رادیان می شود:

1- `2\pi Rad`

2- `\pi Rad`

3- `\frac{\pi }{4} Rad`

4- `\frac{\pi }{2} Rad`


12 : اگر `p(2,3)` و `Q(4,1)` انجام های بزرگترین وتر دایره باشد، پس مرکز دایره عبارت است از:

1- `C(3,2)`

2- `C(-3,2)`

3- `C(3,-2)`

4- `C(3,3)`


13 : `\frac{3}{4}` حصه یک دوران (Revolution) چند رادیان می شود:

1- `\frac{3\pi }{2} Rad`

2- `\frac{\pi }{3} Rad`

3- `\frac{2\pi }{5} Rad`

4- `\frac{2\pi }{3} Rad`


14 : لیمت `\lim_{x\rightarrow \frac{1}{2}} \frac{ln(4x+11)}{2x-1}` مساوی است به :

1- لیمت موجود نیست

2- `\infty `

3- `-\infty `

4- `ln`


15 : انتقال عمودی گراف تابع `y=\sqrt{31}x^{5}` گراف کدام یک از توابع زیر است:

1- `y=\sqrt{31}(x+\sqrt{31})^{2}`

2- `y=\sqrt{31}x^{5}+1`

3- `y=\sqrt{31}(x-\sqrt{31})^{2}`

4- `y=\sqrt{31}(x+14)^{5}`


16 : در حالت معیار با زاویه `101^{\circ}` کدام زاویه کوترمینل میباشد:

1- `2161^{\circ}`

2- `2461^{\circ}`

3- `2261^{\circ}`

4- `2361^{\circ}`


17 : کمیات وضعیه مرکز دایره `x^{2}+y^{2}-6y-5=0` عبارت است از:

1- `(0,3)`

2- `(3,0)`

3- `(3,0)`

4- `(0,-3)`


18 : حد چهارم ردیف `\frac{1}{2},\frac{3}{4},\frac{9}{8},...` عبارت است از:

1- `\frac{24}{27}`

2- `\frac{16}{25}`

3- `\frac{27}{16}`

4- `\frac{25}{16}`


19 : `log_{0.01}0.0001` مساوی است به :

1- `-3`

2- `2`

3- `4`

4- `3`


20 : از سلسله `2+4+6+... ` مجموعه حد n ام عبارت است از :

1- `S_{s}=n(n+1)`

2- `S_{s}=n(n-1)`

3- `S_{s}=n(n^{2}+1)`

4- `S_{s}=n^{2}(n+1)`