فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

21 لوگاریتم `\frac{log_{3}7}{log_{3}5}` مساوی است به :

1- `log_{3}5`

2- `log_{5}7`

3- `log_{7}5`

4- `log_{3}7`


22 انتیگرال `\int_{1}^{3}\frac{x^{2}-9}{x-3}dx` مساوی است به:

1- `10`

2- `37`

3- `8`

4- `32`


23 معادله مماس بر منحنی `f(x)=\frac{2x-1}{5}` را در نقطه `x=1` عبارت است از:

1- `\frac{1}{5}`

2- `\frac{2}{5}`

3- `-\frac{1}{5}`

4- `\frac{5}{2}`


24 یک حل معادله `2cos^{2}x-cosx-3=0` در انتروال `[0,\frac{\pi }{2}]` عبارت است از:

1- `x = \frac{\pi}{2}`

2- حل ندارد

3- `x = \frac{\pi}{6}`

4- `x = \frac{\pi}{4}`


25 متریکس `A=(0)` کدام نوع متریکس ذیل می باشد:

1- قطری

2- مثلثی

3- سطری

4- سکالری


26 چند عدد `7` رقمی از اعداد `5,5,5,5,2,2,1` ساخته شده میتواند:

1- `120`

2- `114`

3- `450`

4- `105`


27 حل معادله عمومی `20sin^{2}x-\sqrt{200}sinx=0` عبارت است از:

1- `x = k\pi +(-1)^{k}\frac{\pi }{6}`

2- `x = k\pi +(-1)^{k}\frac{\pi }{2}`

3- `x = k\pi +(-1)^{k}\frac{\pi }{3}`

4- `x = k\pi +(-1)^{k}\frac{\pi }{4}`


28 `\int \frac{-8xdx}{\sqrt{1-(2x)^{2}}}` مساوی است به:

1- `arcsin 2x+c`

2- `2\sqrt{1-4x^{2}}+c`

3- `5\sqrt{2-x^{2}}+c`

4- `3\sqrt{2-x^{2}}+c`


29 اگر معادله بیضوی شکل `\frac{(x-625)^{2}}{0.0001}+\frac{(y-8)^{2}}{0.0025}=1` باشد، عن المرکزیت بیضوی عبارت است از:

1- `e=\frac{\sqrt{0.0024}}{0.0005}`

2- `e=\frac{\sqrt{0.0024}}{0.005}`

3- `e=\frac{\sqrt{0.0024}}{0.05}`

4- `e=\frac{\sqrt{0.0024}}{0.5}`


30 انتیگرال `\int_{1}^{3}\frac{x}{x^{2}+x}dx` مساوی است به:

1- `1`

2- `0`

3- `ln3`

4- `ln2`


31 معادله مماس بر منحنی `f(x)=\frac{1}{2}x^{2}-7` در نقطه `x=1` مساوی است به:

1- `-2`

2- `1`

3- `-1`

4- `2`


32 معادله مماس بر منحنی `f(x)=x^{2}+5x+1` در نقطه `x=0` مساوی است به:

1- `3`

2- `5`

3- `4`

4- `6`


33 افاده مثلثاتی `\frac{2tan\frac{\pi }{4}cos\frac{\pi }{4}}{sin^{2}\frac{\pi }{4}-cos^{2}\frac{\pi }{4}}` مساوی است به:

1- `-\sqrt{2}`

2- صفر

3- `\infty `

4- `\sqrt{2}`


34 `100x^{2}+100y^{2}-10=0` کمیات وضعیه مرکز دایره عبارت است از:

1- `(-10,-10)`

2- `(0,0)`

3- `(10,10)`

4- `(0,10)`


35 اگر `R={(x,3),(y,4),(z,5)}` یک رابطه باشد، ناحیه تصاویر رابطه عبارت است از:

1- `R={4,5}`

2- `R={3,4}`

3- `R={3,4,5}`

4- `R={3,5}`


36 اگر افاده `y^{2}+ky+9` بالای `y-3` پوره تقسیم شود، پس قیمت `k` مساوی است به:

1- `6`

2- `4`

3- `-4`

4- `-6`


37 مجموعه تمام حدود ردیف `8,10,12,...,46` مساوی است به :

1- `530`

2- `540`

3- `550`

4- `520`


38 مقدار `\lim_{x \rightarrow 0} \frac{sin x+x}{cos x}` مساوی است به:

1- `0`

2- `-\infty `

3- `2`

4- `\infty `


39 `\int_{0}^{1}(x-e^{x})dx` مساوی است به:

1- `\frac{2e-3}{2}`

2- `\frac{2}{3}+e`

3- `-\frac{2e-3}{2}`

4- `-\frac{3}{2}-e`


40 در دو وکتور `\vec{u} = 3 \vec{i} + 2 \vec{j} - 7 \vec{k}` و `\vec{v} = a \vec{i} + 4 \vec{j} + 2 \vec{k}` قیمت a را طوری تعیین کنید که `\vec{u} \cdot \vec{v} = 0` گردد.

1- `a=3`

2- `a=21`

3- `a=2`

4- `a=15`