فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

41 اگر در یک پارابولا معادله هادی آن `x = -0.001` باشد, پس معادله پارابولا عبارت است از:

1- `x^{2}= -\frac{1}{250}y`

2- `y^{2}= \frac{1}{250}x`

3- `x^{2}= \frac{1}{250}y`

4- `y^{2}= -\frac{1}{250}x`


42 حاصل `\frac{14+i}{3-2i}` مساوی است به:

1- `\frac{13}{31}i`

2- `\frac{40}{13}-\frac{13}{31}i`

3- `\frac{40}{13}+\frac{31}{13}i`

4- `-\frac{13}{31}`


43 اگر پولینوم `p(x,y)=x^{3}y^{2}+x^{m}y` متجانس باشد، قیمت `m` مساوی است به:

1- `m=2`

2- `m+1=5`

3- `m=-4`

4- `m=3`


بخش علوم طبیعی

44 نمبر اوکسدیشن کروم در مرکب `CrO_{3}` عبارت اند از :

1- `3`

2- `-3`

3- `6`

4- `2`


45 غظت مولار محلول که حل شدن `0.9` مول ماده منحله در `1.8` لیتر محلول حاصل گردیده است چند است:

1- `0.25`

2- `2.5`

3- `0.5`

4- `2`


46 یک ماده رادیواکتیف که دارای کتله `m` اگر سه نصف عمر برای آن تیر شود چقدر کتله ماده رادیواکتیف باقی می ماند:

1- `\frac{m}{2}`

2- `\frac{m}{4}`

3- `\frac{m}{8}`

4- `\frac{m}{16}`


47 در بین مالیکول های تیزاب عضوی رابطه هایدروجنی نسبت به الکول ها چگونه است:

1- یک قسم است

2- مستحکم است

3- ضعیف است

4- رابطه وجود ندارد


48 غظت مولار محلول که حل شدن `0.35` مول ماده منحله در `1.5` لیتر محلول حاصل گردیده است چند است:

1- `0.23`

2- `2.14`

3- `4.28`

4- `0.58`


49 یک ماده رادیواکتیف که دارای کتله `m` است اگر سه نصف عمر بالای آن تیر شود چقدر کتله آن ماده رادیواکتیف متلاشی شده است:

1- `\frac{3m}{7}`

2- `\frac{m}{4}`

3- `\frac{7m}{8}`

4- `\frac{m}{8}`


50 غظت مولار محلول که حل شدن `0.25` مول ماده منحله در `450` ملی لیتر محلول حاصل گردیده است چند است:

1- `0.55`

2- `0.25`

3- `1.8`

4- `112.5`


51 نمبر اوکسدیشن کروم عبارت است از :

1- `-3,-2,+6`

2- `+3,-2,-3`

3- `+6,+2,+3`

4- `-6,-3,-2`


52 نمبر اوکسدیشن عنصر `Cr` در مرکب `CrO` چند است :

1- `+3`

2- `-2`

3- `+2`

4- `+6`


53 غلظت مولار محلول که از حل شدن `2.3` مول ماده منحله در `900` ملی لیتر محلول حاصل گریده است چند است:

1- `2.55`

2- `5.25`

3- `3.8`

4- `0.25`


54 در `30` لیتر محلول فاسفوریک اسید که غلظت آن `0.25` نارمل باشد چند گرام فاسفوریک اسید موجود است: `(H=1,P=31,O=16)`

1- `245.03`

2- `39.20`

3- `0.27`

4- `229.57`


55 محصول تعامل انیلین و کلورواسیتیک عبارت است از :

1- امینواسید

2- پلاستیک

3- اندیکو

4- اماید


56 در مرکب `CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}` چند کاربن دومی موجود است:

1- `1`

2- `2`

3- `3`

4- `4`


57 امین ها که تعداد اتوم های کاربن شان از یک تا پنج باشد در آب :

1- حل می شود

2- بسیار کم حل می شود

3- به هرنسبت حل می شود

4- رابطه وجود ندارد


58 هرگاه آمونیا با الکایل هالید تعامل نماید چی حاصل می شود :

1- امین ها

2- ایسترها

3- ایترها

4- آمایدها


59 طاقت یک دستگاه `150w` است بعد از چقدر وقت دستگاه `3000J` کار را اجرا می کند؟

1- `25sec`

2- `20sec`

3- `5sec`

4- `15sec`


60 طاقت یک دستگاه `150w` در زمان `20sec` کار اجرا شده توسط دستگاه چقدر است؟

1- `3500J`

2- `5000J`

3- `2500J`

4- `3000J`