فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

61 اصل عدم قطعیت `\Delta p` یکی از کمیت های ذیل را نشان می دهد :

1- عدم قطعیت

2- تغیرات فشار

3- تغیرات وزن

4- عدم قطعیت در مومنتم


62 اگر موثریت یک دستگاه `60%` باشد وتوسط دستگاه کار اجراشده `600J` باشد به دستگاه چقدر انرژی داده شده است :

1- `800J`

2- `900J`

3- `1100J`

4- `1000J`


63 اگر موثریت یک دستگاه `650%` باشد وتوسط دستگاه کار اجراشده `650J` باشد به دستگاه چقدر انرژی داده شده است :

1- `1000J`

2- `800J`

3- `900J`

4- `1100J`


64 برای دیتای ذیل در سرکت `RL` ضریب اندکتیوتی را دریافت کنید؟ `I=10A`, `u=30J`

1- `8H`

2- `0.9H`

3- `0.6H`

4- `6H`


65 اگر `10N` قوه جسم را از حالت سکون به حرکت بیاورد بعد از چند ثانیه مومنتم آن به `25kg m/sec` می رسد:

1- `25sec`

2- `2.5sec`

3- `5sec`

4- `38sec`


66 جسم اهتزاز کننده یک اهتزاز را در `4sec` تکمیل می نماید پس فریکونسی زاویوی آن را دریافت نماید:

1- `5\frac{rad}{sec}`

2- `5.4\frac{rad}{sec}`

3- `2\frac{rad}{sec}`

4- `1.57\frac{rad}{sec}`


67 برای انتشار امواج ساکن به چند محیط ضرورت است:

1- `1`

2- `3`

3- `2`

4- `4`


68 کدام نور از طیف نور سفید در منشور بیشتر منکسر می شود:

1- نور نارنجی

2- نور سبز

3- نور سرخ

4- نور زرد


69 در معادله `x=16sin(10t+\frac{3\pi }{2})` تقدم فاز جسم مهتزز را دریافت کنید:

1- `-\frac{\pi }{2}`

2- `\frac{2\pi }{2}`

3- `\frac{\pi }{2}`

4- `\frac{5\pi }{2}`


70 بالای یک جسم `24 N` قوه عامل وارد می شود و تعجیل آن به `s^{2}`/ `\frac{6}{5}m` می رسد، کتله جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `40kg`

2- `60kg`

3- `20kg`

4- `30kg`


71 یک جسم از کدام ارتفاع سقوط آزاد می کند تا بعد از دوازده ثانیه به زمین برسد: `g=10\frac{m}{s^{2}}`

1- `420m`

2- `720m`

3- `620m`

4- `320m`


72 در حیوانات مفصلیه بزرگترین حیوان آن عبارت است از:

1- صد پا

2- زنبور عسل

3- خرچنگ

4- گژدم


73 در حالت انقسام حجروی نیازمندی حجره به آب برای تکافو حجرات نو تشکیل چگونه است:

1- کم میگردد

2- هیچکدام

3- به حد وسط است

4- بیشتر می گردد


74 به طور عموم هر کروموزوم از چند حصه ساخته شده است:

1- 3 حصه

2- 5 حصه

3- 2 حصه

4- 4 حصه


75 یکی از هورمون های ذیل در نباتات از ریختن برگ ها و میوه ها جلوگیری می نماید:

1- کومارین

2- گبرلین

3- اکسین

4- سیتوکنین


76 یک دسته از حیوانات ذیل خون سرد هستند:

1- خزندگان

2- پرندگان پرواز کننده

3- پرنده گان

4- پستاندار


77 اشخاصی که مبتلا به کوری رنگ باشند، قدرت تشخیص کدام رنگ های زیر را ندارند:

1- سبز و سرخ

2- سبز

3- زرد و سیاه

4- سرخ


78 کلسیم در یکی از ساختمان های ذیل حیوانات یافت می شود:

1- حجرات اپیدرمس

2- جلد

3- دندان

4- هیچکدام


79 در فصل تابستان نباتات مقدار اضافه تر از %90 آب خود را از طریق ذیل ضایع میکند :

1- Erosion

2- Respiration

3- Evaportion

4- Transpiration


80 مصرف کننده های که فقط از نباتات تغذیه می کنند به نام ذیل یاد میشود:

1- گوشت خوار

2- دانه خوار

3- علف خوار

4- همه چیز خوار