فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

81 خرچنگ مربوط کدام ارتروپودا است :

1- Insecta

2- Arachoidea

3- Diplopoda

4- Crustacca


82 عامل مرض سیاه قاق جواری یکی از میگروارگانیزم های زیر می باشد:

1- الجی ها

2- ویروس ها

3- فنجی ها

4- باکتریا


83 یکدسته از موجودات زنده ذیل خون گرم است :

1- ذوحیاتین

2- مار ها

3- پستانداران

4- خزنده گان


84 عملیه نمو و انکشاف کمیت مونث بدون یکجا شده کمیت مذکر ومونث را به کدام نام ذیل یاد می شوند:

1- Budkling

2- Internet fertilization

3- Pathenogenesis

4- External fertilization


85 علت طویل تر شدن سمت سایه نباتات از اثر فعالیت یکی از هورمون های زیر است:

1- گبرلین

2- انبلین

3- اکسین

4- نور زرد


بخش علوم اجتماعی و دینی

86 کدام هامون از جمله هامون سیستان می باشد:

1- گودزره

2- پوزک

3- زرکول

4- شیوا


87 در دوره امپراتوری مصر قدیم حق روحانیون از زمین های زراعتی چندم حصه بود:

1- یک بر پنجم حصه

2- یک بر هفتم حصه

3- یک بر دهم حصه

4- یک بر سوم حصه


88 در کدام مناطق از افغانستان باستان، ساکها حاکمیت خویش را اساس گذاشتند:

1- ننگرهار و پشاور

2- کندهار و سیستان

3- غزنی و پکتیا

4- کابل و کاپیسا


89 یکی از زمامداران ذیل کنترول اعصاب خود را از دست داده و در کندهار انزوا اختیار نمود:

1- عبدالرحمن خان

2- شاه محمود

3- تیمور شاه

4- امیر شیر علی خان


90 طاهر فوشنجی در کدام سال تولد گردید:

1- 212 قمری

2- 196 قمری

3- 159 قمری

4- 282 قمری


91 طاهر فوشنجی در کدام ولایت تولد گردید:

1- نیمروز

2- بلخ

3- کندهار

4- هرات


92 خوارزمشاهیان قبل از کسب استقلال زیر نفوذ کدام خاندان قرار داشتند:

1- سلجوقیان

2- غزنویان

3- برمکیان

4- صفاریان


93 شهر باستانی آی خانم برای نخستین بار توسط باستان شناسان کدام یکی از کشور های زیر ، مورد تحقیق و سروی قرار گرفت:

1- شوروی

2- جاپان

3- آمریکا

4- فرانسه


94 کدام یکی از امرای خوارزم شاهی ، نام سلجوقیان را از سکه و خطبه انداخت:

1- اسماعیل

2- انوشتگین

3- محمد

4- اتسز


95 موتسوهیتو امپراتور کدام کشور بود:

1- جاپان

2- روسیه

3- یونان

4- چین


96 امیر محمد اعظم خان در یکی از سال های زیر به سلطنت رسید:

1- 1863 میلادی

2- 1870 میلادی

3- 1867 میلادی

4- 1869 میلادی


97 مرکز شهر ایلامی ها کدام شهر بود:

1- تکل

2- لاکش

3- لیتوا

4- شوش


98 در اردوی نادر افشار, تعداد افغان ها به چند تن می رسید:

1- 22000

2- 16000

3- 48000

4- 28000


99 انتقال گاز توسط پایپ لاین به شهر مزار شریف به کدام هدف زیر بوده است:

1- به کار انداختن فابریکه کود و برق

2- روشن ساختن منازل

3- روشن ساختن جاده ها

4- روشن ساختن موسسات دولتی


100 در کدام حوزه زلزله ها خطرات و زیان زلزله کمتر می باشد:

1- نسبتا شدید

2- متوسط

3- نسبتا متوسط

4- شدید