فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

121 نقطه عروج قرآنکریم در کدام سوره است:

1- انفال

2- مائده

3- بقره

4- یاسین


122 یکی از گزینه های زیر از نام های قرآنکریم است:

1- المختوم

2- المخارج

3- النور

4- هیچکدام


123 بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه در کدام سال وفات یافت:

1- 58 هجری قمری

2- 62 هجری قمری

3- 68 هجری قمری

4- 60 هجری قمری


124 در این حدیث شریف ( اخیر کم باالفضل من درجه الصیام و الصدقه قالوا بلی قال اصلاح ذات البین ...) کدام عمل نیک ذکر گردیده است:

1- اصلاح ذات البین

2- نماز نفلی

3- صدقه دادن نغلی در راه الله تعالی

4- نماز واجب


بخش السنه و جیولوژی

125 متضاد معنای لغت « زایل » را دریابید:

1- پایداری

2- نیستی

3- گمراهی

4- افت


126 متضاد معنای واژه « تصحیح » کدام یک از گزینه های زیر است:

1- عجله کردن

2- غلط کردن

3- درست کردن

4- بی آلایش کردن


127 در مصراع « تنت از لطف گردد همچو جانت» واژه (لطف) که مفهوم لطافت را میرساند ، یکی از گزینه های زیر است:

1- مشبه به

2- ادات تشبیه

3- وجه شبه

4- مشبه


128 بیت « بهانه هاست به ماندن مرا و یک آن است / که هست مردن من مردن زبان دری » سروده کیست:

1- رشیدی سمرقندی

2- دقیقی بلخی

3- رودکی سمرقندی

4- بیدل


129 در جمله « این کلامی است مفهوم و گفتاری است معقول » میان اجزای (مفهوم و معقول) چه نوع صنعتی موجود است :

1- جناس زاید

2- سجع مطرف

3- سجع متوازی

4- سجع متوازن


130 در شعر کدام یک از شاعران ذیل اندیشه های عرفانی بازتاب یافته است:

1- عطار

2- فرخی

3- عنصری

4- فردوسی


131 اسم فعل « افروختن » هر گاه با جزء پیشین (ب) همراه شود ، چگونه نوشته می شود:

1- بیروختند

2- بی افروختند

3- بیفروختند

4- بافروختند


132 متضاد معنای واژه « حماسه » را دریابید:

1- داوری

2- احساس

3- راستی

4- ترسو


133 معنای دقیق واژه « عارضه » را در یکی از گزینه های زیر دریابید:

1- گمراهی

2- بیماری

3- فراموشی

4- عرض


134 متضاد معنای واژه « تهذیب» را دریابید:

1- خالص کردن

2- عذاب کشیدن

3- آلوده کردن

4- آرام گرفتن


135 بیت « پارسی گویم، هین نازی بهل / هندوی آن ترک باشد از جان و دل » سروده کدام شاعر است:

1- مولانا جامی

2- مولانا واعظی کاشفی

3- مولانا جلال الدین محمد بلخی

4- موالنا خسته


136 بیت « دل بدان یافتی از من که نکو دانی خواند / مدحت خواجه آزاده به الفاظ دری » سروده کدام شاعر است :

1- عرفی شیرازی

2- فرخی یزدی

3- فرخی سیستانی

4- اهلی شیرازی


137 در مصرع « تنت از لطف گردد همچو جانت » جز همچو یکی از گزینه های زیر است:

1- مشبه به

2- مشبه

3- وجه شبه

4- ادات تشبیه


138 در جمله « این کلام است مفهوم و گفتاری است معقول » چه نوع صنعت ادبی موجود است :

1- سجع

2- جناس

3- تلمیح

4- حسن تعلیل


139 در میان واژه های « مفهوم» و «معقول» چه نوع سجع موجود است :

1- سجع متوازی

2- جناس تام

3- سجع متوازن

4- سجع مطرف


140 په لاندی بیتونو کې د خط او مشکر تر منځ وجه تشبه په نښه کړی: سرولبانو دی یا قوت کړه/ سره په وینو کی غرقاب / مشک دي هسی ستا و خط ته / لکه مشکو ته تراب / نرګس کوز ګوري له شرمه / ستاد سترګو به جواب /

1- اوړدوالی

2- نرګس

3- توروالی

4- ښایست