فورم کانکور خوست

تعداد سوالات : 160

141 زه یوه ښځه یم قوي دماتیدونه یم/ ماکړولای نه شي خو ملاماتولای نه شي / زه لکه او سپنه سوټک می ورابه وار سخنوي / په زور او جبر می له لاری اړولای نه شي / په \پورت بیت کی د قافیي کلیمي په نښه کړئ:

1- زه ،زه

2- اوسپنه سوتک

3- ماتوالی ،اړوالی

4- وار په وار


142 د زلفو تشبیه له سنبل سره څه ډول تشبیه ده :

1- مفروقه تشبیه

2- مبتذله تشبیه

3- نادره تشبیه

4- ملفوفه تشبیه


143 په لاندي کلیمو کی جمع نوم په نښه کړی:

1- میندي

2- غرني

3- کابلي

4- هیواد


144 غاړه نه ده ګلداني ده د بلور چی په تش ارزویی مري حنان بلغور نه غلط شوم دا د مینو صراحي ده چی پکښی د خوړو و زړونو جراي ده په پورته بیت کی څه ډول معنوي صنعت راغلي په نښه یی کړی:

1- طباق

2- عکس او تبدیل

3- حسن تعلیل

4- رجوع


145 هغه تشبیه چی په شاعرانو خوړا زیات استعمال ولري په نښه کړئ:

1- مرسله تشبیه

2- مبتذله تشبیه

3- نادره تشبیه

4- مفروقه تشبیه


146 ښه ده سرو ونه ،نه ښه ده ستا بر قد / شهد که شیرین دي شیرین نه دي تر ګفتار ستا / ښی د هوسی سترګی ،نه ښي ستا تر سترګو / ښه د زړګو بون دی نه چی ښه دی تر رفتار ستا / په پورته بیت کی څه ډول معنوی صنعت راغلي په نښه یي کړئ:

1- طباق

2- عکس او تبدیل

3- حسن تعلیل

4- رجوع


147 توري زلفی شنه خالونه سره رخسار/ شنه توتیان دي سره ګلونه تور ښامار / په پورتور ته بیت کي در رخسار او ګلونه وجه شبه په نښه کړئ

1- سور والی او ښایسته

2- شنه خالونه

3- شینوالی او ښایسته

4- زلفی او ځالونه


148 لاړ ښه پیښور ته کمبس تور راوړه / تازه ګلونه دری څلور ماته راوړه / په پورتنی بیت کی د قافیی کلیمی په نښه یی کړئ:

1- تازه ،تازه

2- دري ، څلور

3- تور ، څلور

4- ماته راوړه ، ماته راوړه


149 په لاندی بیتونو کې د لبان او یاقوت تر منځ وجه تشبیه په نښه کړئ : سرو لبانو ی دی یاقوت کړه / سره په وینو کی غرقاب / مشک دي هسی ستا و خط ته / لکه مشکو ته تراب / نرګس کوز کوري له شرمه / ستا د سترګو په جواب/

1- ښایست

2- ګردوالی

3- ګرانښت

4- سوروالی


150 تر تور خط لاندی یی زنه هسی زیب کا / لکه ټول شې مجی په انګبین / په پورته بیت کی ) د مجو تولیدل په انګبین ( عبارت دی له :

1- مشبه

2- وجه شبه

3- د تشبیه ادات

4- مشبه به


151 پیچ و خم شی مار چی سرو ته خانه کا / مار د زلفو ستا په قد پیچ خم و خوت / په پورتنی بیت کي ) مار( عبارت ده له:

1- مشبه

2- مشبه به

3- وجه شبه

4- د تشبیه ادات


152 که وایم سنا غړ کی جنت و زما ....پوه شوی نه یم اشټباه کړمه جنت خو ټیت ستا تر قدم لاندی ....په اعلی خم د اعلی کړمه په پورته بی کی څه دول معنوی صنعت راغلی په نښه کړئ:

1- طباق

2- عکس او تبدیل

3- حسن تعلیل

4- رجوع


153 د سوبې مفرد بڼه په نښه کړئ:

1- سوبی

2- سوبکه

3- سوبئ

4- سوبه


154 ما وی ته جوړه سپوړمۍ یي......له خطا شم سپوړمۍ څه وی د سپوړمۍ مخ کړۍ کرښی .....کله تاسو سره سمیړې په پورته بیت کې څه دول معنوی صنعت راغلۍ په نښه یی کړی:

1- حسن تعلیل

2- رجوع

3- عکس و تبدیل

4- طباق


155 منشأ پیدایش جغل عبارت است از :

1- متحوله

2- ناریه سطحی

3- ناریه ای عمقی

4- راسبه


156 منشأ پیدایش ریگ و جغل سنگ عبارت است از:

1- ناریه عمقی

2- متحوله

3- ناریه سطحی

4- راسبه


157 منشأ پیدایش ریگ عبارت است از:

1- ناریه

2- ناریه ای کلاستیکی

3- متحوله

4- راسبه


158 زمانیکه سرعت جریان آب کاهش یابد، در ابتدا کدام مواد ته نشین می شود:

1- مواد بزرگ دانه مانند جغل سنگ ها

2- مواد خورد دانه مانند آهک

3- مواد منحل در آب مانند نمک ها

4- مواد بسیار خورد دانه مانند گچ


159 در فرورفتگی های بحری طبقه گرانیتی:

1- در بعضی قسمت ها موجود در بعضی نمی باشد

2- اساس فرورفتگی های بحری را طبقه گر انیتی تشکیل میدهد

3- موجود می باشد

4- از بین میرود


160 یکی از فعالیت های جیولوژیکی آب های جاری یا سطحی عبارت اند از:

1- تخریب ، انتقال و ترسب

2- تخریب به شکل موربن

3- رسوب به شکل رسوباتی

4- انتقال به شکل کوریژن


پایان فورم