بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

1 : ترسیم حصه از سطح زمین و یا تمام زمین را بنام .................یاد می کنند :

1- چوکات

2- نقشه

3- ارتفاع

4- نقاشی


2 : کشور های خورد و بزرگ با ساحه تحت الحمایه، کشور های کامنولت، تحت قیومیت با طرز سیاست آنها در کدام نقشه ها جاگزین میشوند :

1- نقشه های سیاسی

2- نقشه های فزیکی

3- 1 و 2

4- هیچکدام


3 : ساحه معین اراضی که درنقشه نشان داده میشود بکدام واسطه احاطه میشود :

1- توسط کناره های صفه

2- توسط دیوار

3- توسط چوکات نقشه

4- هیچکدام


4 : مهارت هنری درچوکات نقشه با اهمیت بوده وهر قدر چوکات زیبا و شفاف رسم شود به همان اندازه :

1- خوب میشود

2- دلچسپ میشود

3- خسته کن میشود

4- 1 و 3


5 : در کدام نقشه ها راه های حمل ونقل، جاده های سفلت شده، خطوط آهن ومتروها در سطح خشکه نشان داده میشود :

1- نقشه های تجارتی

2- نقشه های اقتصادی

3- نقشه های مواصلاتی

4- نقشه های مواصلاتی بحری


6 : دوایر طول البلد و عرض البلد در شمال ، جنوب ، شرق و غرب نقشه ، کدام مشخصات جغرافیائی را نشان می دهد :

1- طول و عرض

2- عرض

3- ارتفاع

4- 1 و 3


7 : دوایر طول البلد و عرض البلد توسط چه نوع رنگ ترسیم میشوند :

1- تیره

2- ضخیم

3- خفیف و نازک

4- سیاه و تیره


8 : انواع مقیاس کدام ها اند :

1- کسری RF

2- گرافی

3- لفظی

4- همه جوابات


9 : سمت و مقیاس نقشه در هر حالت در کدام قسمت درج میشود :

1- بالایی

2- پایینی

3- راست

4- چپ


10 : نسبت فاصله نقشه بر فاصله زمین به کدام نام یاد میشود :

1- نسبت نقشه

2- مقیاس نقشه

3- فاصله نقشه

4- مساحت زمین


11 : ساختمان اراضی در کدام نقشه ها به وضاحت دیده شده میتواند :

1- نقشه های طبیعی

2- نقشه های مواصلاتی

3- 1 و 4

4- نقشه های فزیکی


12 : عمق جهیل ها، خلیج ها، بحیره ها و بحر ها توسط کدام خطوط نشان داده می شوند :

1- خطوط عمقی

2- خطوط اساسی

3- خطوط مستقیم

4- خطوط کانتور آبی


13 : دریا ها، کوه ها، دره ها، وادی ها، کوتل ها، تونل ها، سطوح مرتفع، ریگستان ها و دشت ها دکدام نقشه ها به نمایش گذاشته میشوند :

1- نقشه های سیاسی

2- نقشه های طبیعی

3- نقشه های مواصلاتی

4- خطوط کانتور آبی


14 : تفاوت ارتفاع، سمت و مقیاس نقشه در کدام قسمت نقشه درج میشود :

1- در چپ

2- در عقب

3- در راست

4- در قسمت پایانی


15 : نقشه ها را از لحاظ موجودیت خطوط کانتور و عمق بحیره، بحر ویا جهیل بنام چی یاد میکنند :

1- بحری

2- طبیعی

3- هیپسومتریک

4- ایکیو متریک


16 : انواع نقشه های طبیعی کدام ها اند :

1- نقشه های خاک و نباتات

2- نقشه های دریاها و عناصر مایع

3- نقشه های اقلیمی، یخچالها و نقشه های جنگلات

4- همه جوابات درست است


17 : نقشه هائی که در آن تقسیمات سیاسی ممالک را با خطوط سرحدی وپایتخت همان کشور ذکر میکنند عبارت اند از :

1- نقشه های تقسیماتی

2- نقشه های طبیعی

3- نقشه های سیاسی

4- نقشه های اقلیمی


18 : محتویات نقشه عبارت اند از :

1- چوکات نقشه، دوایر طول البلد و عرض البلد

2- خطوط کانتور،مقیاس وعلایم مشخصه

3- رنگ و پرداز، سمت و تعین جهت

4- همه جوابات درست است


19 : در نقشه های سیاسی کدام موارد ذکر میشوند :

1- تقسیمات اداری، شهری و شاروالی

2- حکومت محلی و ولایات، وسعت، نفوس و مساحت

3- دریاها و جنگلات و دشت ها

4- 1 و 2 درست است


20 : در کدام نوع نقشه ها مسایل اقتصادی جهان و یا یک مملکت نشان داده میشوند :

1- تجاری

2- اقتصادی

3- سیاسی

4- مواصلاتی