بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

21 : کدام موضوعات در نقشه های اقتصادی گنجانیده میشود :

1- منابع طبیعی زیر زمینی، فلزات، احجار کریمه و پیداوار زراعتی

2- نفت و گاز، فابریکه های صنعتی، تجارت و واردات وصادرات

3- تولید برق از دریا ها، تربیه حیوانات وصنایع دستی

4- همه جوابات درست است


22 : کمیات وضیعه جغرافیائی که موقعیت ساحه نقشه را ارائه میکنند عبارت اند از :

1- خطوط محوری

2- خطوط منحنی

3- دوایر طول البلد و عرض البلد

4- خطوط سرحدی


23 : خطوط مواصلات بحری کدام موارد ذیل را شامل میشود :

1- حمل و نقل بحری

2- بندرگاه های مهم با توقف گاه آن

3- خطوط کشتی رانی

4- همه جوابات درست است


24 : خطوط فضائی و خطوط پرواز آن در سطح ملی و بین المللی شامل کدام مواصلات میشوند :

1- مواصلات عمومی

2- مواصلات تجاری

3- 1 و 2

4- مواصلات هوائی


25 : میدان های هوائی، با توقفگاه های هر خط پرواز، حجم ترافیک هوائی وحمل و نقل فضائی در کدام نقشه ها نشان داده میشوند :

1- نقشه های مواصلاتی

2- نقشه های اقتصادی

3- نقشه های مواصلات هوائی

4- 1 و 3 درست است


26 : آیا نقشه های مواصلاتی علایم مشخصه، مقیاس، کمیات وضیعه جغرافیائی، جهت و چوکات دارند :

1- بلی

2- نخیر

3- ندارند

4- 2 و 3


27 : مقیاس به چند طریق ارائه میشود :

1- 4 طریق

2- 3 طریق

3- 2 طریق

4- 1 طریق


28 : در مقیاس عددی که در صورت کسر نوشته میشود معادل به یکی از گزینه های ذیل است :

1- صورت

2- 100

3- 222

4- مخرج کسر


29 : خطوط کانتور در نقشه کدام مشخصه یک منطقه را نشان میدهد :

1- عرض

2- درجه حرارت

3- 1 و 2

4- ارتفاع


30 : یک سانتی متر نقشه در مقیاس لفظی چند متر در روی زمین است :

1- 200m

2- 500m

3- 700m

4- 800m


31 : 10km در روی زمین به مقیاس گرافی چند سانتی متر در نقشه میشود :

1- 1cm

2- 2cm

3- 5cm

4- 3cm


32 : استعمال رنگ در نقشه مفید است یا خیر :

1- نخیر

2- بلی

3- شاید

4- 1 و 3


33 : برای نشان دادن چوکات نقشه، اسم های مختلف محلات شهر ها از کدام رنگ استفاده میکنند :

1- سیاه

2- خاکستری

3- نارنجی

4- قهوه ئی


34 : رنگ سبز برای نشان دادن کدام قسمت ها در نقشه استفاده میشود :

1- سرزمین های سرسبز

2- جنگلات

3- مزارع

4- همه درست است


35 : رنگ سرخ برای نشان دادن کدام موارد ذیل در نقشه استفاده میشود :

1- خطوط مواصلاتی

2- شاهراه ها

3- مراکز اداری و سیاسی

4- همه موارد


36 : رنگ آبی برای معرفی کدام قسمت ها در نقشه مورد استفاده دارد :

1- ابحار و دریاها

2- خلیج ها و جهیل ها

3- آسمان

4- 1 و 2 درست است


37 : برای نمایش ریگستان در نقشه از کدام رنگ کار گرفته میشود :

1- زرد

2- کریمی

3- خاکی

4- بنفش


38 : رنگ جگری برای نشان دادن کدام حصص نقشه اختصاص داده شده است :

1- جبال

2- کوه ها

3- زمین خشک

4- 1 و 2


39 : در نقشه ها بین کدام ارتفاعات از رنگ جگری تیره کار گرفته میشود :

1- 800m الی 9000m

2- 500m الی 8000m

3- 200m الی 2100m

4- 3000m الی 3100m


40 : یخچال های نقاط مرتفع را در نقشه ها توسط کدام رنگ نشان میدهند :

1- زرد

2- سرخ

3- سفید

4- آبی خیره