بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

41 : جهات در نقشه های جغرافیائی به چند طریقه مشخص میشود :

1- 1 طریقه

2- 2 طریقه

3- 4 طریقه

4- 3 طریقه


42 : حرف N در نقشه ها کدام جهت را نشان میدهد :

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


43 : سمت پائینی در امتداد طول البلدها کدام جهت را ارائه میکند :

1- شمال

2- جنوب

3- شمال شرق

4- غرب


44 : معمولا قسمت فوقانی نقشه ها کدام سمت را نشان می دهد.

1- جنوب

2- جنوب غرب

3- شمال

4- شرق


45 : هرگاه حصه پایانی نقشه سمت جنوب را ارئه کند سمت راست شما کدام جهت است :

1- شرق

2- شمال شرق

3- شمال غرب

4- غرب


46 : سمت شمال در نقشه های توپوگرافیت وسط کدام وکتور ها نشان داده میشود :

1- MgN

2- GN

3- TN

4- همه درست است


47 : شمال واقعی که قطب شمال زمین است به واسطه یکی از جوابات ذیل افاده میشود :

1- GN

2- UN

3- TN

4- ZN


48 : نشان دهنده شمال شبکه های خطوط نقشه «UTN» یا نقشه های «یونیورسل ترانسورس مرکاتور» یکی از حروف ذیل است :

1- TY

2- MK

3- GN

4- TN


49 : MgN نشان دهنده کدام وکتور شمال است :

1- شمال واقعی

2- شمال مقناطیسی

3- شمال «UTM»

4- شمال حقیقی


50 : آیا وکتور های نشان دهنده شمال در تمام ممالک باهم دیگر یکسانند :

1- نخیر

2- بلی

3- شاید

4- معادل اند


51 : نقشه های جغرافیائی به اساس معیار های هندسی به چند نوع تصنیف میشوند :

1- 6 نوع

2- 8 نوع

3- 7 نوع

4- 20 نوع


52 : انواع ارتسامات کدام ها اند :

1- استوانه ئی، مخروطی و مستوی

2- ارتسام مولواید، سینوسایدل، گودز واکرت

3- دایروی و مثلثی

4- 1 و 2 درست است


53 : در ارتسام استوانه ئی کره شفاف زمین را در کدام قسمت استوانه شفاف قرار میدهند :

1- در عقب

2- در پیشرو

3- در داخل

4- در بیرون


54 : در اثر اجرای کدام عملیه در ارتسام استوانه ئی ارتسامات روی کره به روی کاغذ استوانه ئی انتقال میآبد :

1- انحراف نور

2- تابش نور

3- انکسار نور

4- همه جوابات


55 : طول عرض البلد ها که در قطبین صفر فرض میشود، در ارتسام استوانه ئی معادل کدام خط ترسیم میشود :

1- خط استوا

2- خط کانتور

3- خط گرینویچ

4- 2 و 3


56 : در یکی از ارتسامات ذیل ساحه قطبین چندین بار بزرگتر از شکل اصلی ارتسام میآبد :

1- مستوی

2- استوانه ئی

3- مخروطی

4- دایروی


57 : بهترین مثال ارتسام استوانه ئی کدام نقشه ها اند :

1- نقشه های مرکاتور

2- نقشه های کانتور

3- 1 و 2

4- هیچکدام


58 : ارتسام استوانه ئی درکدام مورد حایز اهمیت است :

1- پرتاب اقمار مصنوعی

2- بحر پیمائی

3- فضانوردی

4- همه جوابات


59 : استقامت زوایای یک محل را درارتباط به محل دیگر کدام نوع ارتسام به خوبی نشان میدهد :

1- مستوی

2- مخروطی

3- استوانه ئی

4- همه جوابات


60 : ارتسام مخروطی از لحاظ شکل و ساحه با سطح زمین :

1- متناسب

2- بزرگتر

3- مساوی

4- کوچکتر