بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

81 : وقتی که در مجاورت جزایر آیسلند مرکز فشارپست به وجود می آید یک کتله معین هوای مرطوب داخل افغانستان شده و عامل حالات ذیل میشود :

1- بارندگی

2- برفباری

3- ژاله

4- 1 و 2


82 : فشار بلند سایبریا در موسم زمستان چه نوع حالت را در اوضاع جوی افغانستان بار میآورد :

1- باران

2- برفباری دامنه دار

3- طوفان

4- قحطی


83 : عامل بوجود آمدن حرارت در زمین چی میباشد :

1- تابش آفتاب

2- وزش باد ها

3- دود و غبار

4- تبخیر آب


84 : افغانستان از لحاظ جیولوجیکی در قطار کدام کشور ها قرار دارد :

1- آسیائی

2- روبه انکشاف

3- کوهستانی

4- صحرائی


85 : کدام پدیده در افغانستان نسبت به دیگر فکتور های اقلیمی در وضع جوی آن تاثیر بیشتر دارد :

1- رطوبت

2- تغییرات حرارت نظر به ارتفاع

3- زاویه تابش آفتاب

4- برفباری


86 : حرارت با ارتفاع چگونه ارتباط دارد :

1- معکوس

2- مستقیم

3- رابطه ندارد

4- هیچکدام


87 : هر قدر ارتفاع زیاد شود بارندگی :

1- کم میشود

2- ثابت می ماند

3- افزایش میآبد

4- هیچکدام


88 : در هر صد متر ارتفاع حرارت چند درجه سانتی گرید تنزیل میآبد :

1- `2^{\circ} C`

2- `4^{\circ} C`

3- `5^{\circ} C`

4- `1^{\circ} C`


89 : بزرگترین منبع نور، حرارت و انرژی در طبیعت یکی از اجسام ذیل است :

1- نفت

2- آفتاب

3- برق

4- گاز


90 : از آنجا که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است دارای چه نوع اقلیم میباشد :

1- بری

2- بحری

3- بسیار سرد

4- 1 و 2


91 : اختلاف درجه حرارت شبانه روزی در افغانستان از چه قرار است :

1- بسیار زیاد

2- زیاد

3- کم

4- متوسط


92 : اختلاف درجه حرارت خصوصیت کدام اقلیم است :

1- صحرائی

2- مرطوب

3- خشک

4- استوائی


93 : بارندگی بیشتر در کدام مناطق به مشاهده میرسد :

1- ریگستان ها

2- جنگلات

3- علفزار ها

4- کوه ها


94 : بارندگی های موسمی بحرهند در کدام سمت کشور ما باعث بارندگی در ماه های تابستان میگردد :

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


95 : سالنگ شمالی از سطح بحر چند متر ارتفاع دارد :

1- 4230m

2- 3340m

3- 3350m

4- 4220m


96 : میدان هوائی کابل چند متراز سطح بحرارتفاع دارد :

1- 1830m

2- 1803m

3- 1818m

4- 1802m


97 : ارتفاع ولایت شبرغان از سطح بحر چند متر است :

1- 250m

2- 340m

3- 360m

4- 320m


98 : حد اکثر درجه حرارت سالنگ شمالی چند درجه است :

1- `18.4^{\circ} C`

2- `18.9^{\circ} C`

3- `22^{\circ} C`

4- `18.2^{\circ} C`


99 : در افغانستان کدام کتله های هوائی اثر گذار بوده و باعث بارندگی میشود :

1- جبهه سرد سایبریا از شمال

2- هوای مرطور خلیج فارس و باد های موسمی بحر هند

3- جبهه معتدل از آیسلند و بحیره کسپین

4- همه جوابات صحیح هستند


100 : حد اوسط فشار هوا در سطح بحر چقدر است :

1- 760 میلی متر

2- 750 میلی متر

3- 1 و 2

4- 780 میلی متر