بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

101 : به هر اندازه که ارتفاع زیاد شود فشار هوا :

1- ثابت می ماند

2- کم میشود

3- تنزیل میآبد

4- 2 و 3


102 : حیوانات وحشی در کدام یک از مناطق ذیل زنده گی می نمایند:

1- تپه ها

2- جنگلات

3- مناطق مسکونی

4- دشت ها


103 : در افغانستان حیوانات شبیه حیوانات یکی از محیط های ذیل می باشد:

1- تحت قطبی

2- قطبی

3- معتدله

4- تایگاه


104 : بلند ترین قله هندوکش شرقی دارای کدام ارتفاع از سطح بحر میباشد:

1- 4448 متر

2- 7485 متر

3- 66888 متر

4- 8244 متر


105 : کدام جوابات ذیل معنی فشار پست را افاده می کند :

1- Low pressure

2- Cyclone

3- Depression

4- همه درست است


106 : Anticycione یا High pressure چی معنی میدهد :

1- دوران

2- فشاربلند

3- فشار متوسط

4- 2 و 3 درست است


107 : جریان باد دایما از مراکز فشار بلند به کدام استقامت حرکت میکنند:

1- به استقامت فشار بلند

2- به استقامت غرب

3- به استقامت فشارپست

4- به استقامت شرق


108 : مراکز فشار پست و بلند رانظر به کدام پدیده میتوان دسته بندی نمود :

1- عرض البلدها

2- توپوگرافی

3- طول البلدها

4- 1 و 2 درست است


109 : مناطق گرم کدام مراکز فشار در خود شکل میدهند :

1- فشار متوسط

2- فشارسرد

3- فشار پست

4- فشار کم


110 : فشار بلند درچه نوع مناطق بوجود میآید

1- گرم

2- معتدل

3- 1 و 2 درست است

4- سرد


111 : ساحه خط استوا دارای چه نوع مرکز فشار است:

1- پست

2- بسیاربلند

3- نرم

4- سرد


112 : نظر به تقسیمات عرض البلدها مراکز فشار به چند بخش شده اند :

1- سه بخش

2- چهار بخش

3- دو بخش

4- پنچ بخش


113 : درساحه خط سرطان و جدی کدام مرکز فشار دیده میشود :

1- پست و بلند

2- پست

3- 1 و 2

4- بلند


114 : ساحه دایره آرکتیک و انتارکتیک در مقایسه با کدام مناطق دارای مرکز فشار پست است :

1- قطبین

2- غرب

3- کوه ها

4- آسیای میانه


115 : ساحه قطبین دارای چه نوع مراکز فشار است :

1- سرد

2- یخ

3- بلند

4- بارده


116 : افغانستان در ساحه فشار بلند نیمکره شمالی واقع است بنابر آن:

1- آسمان صاف دارد

2- بارندگی بیشتر دارد

3- بارندگی کمتر دارد

4- 1 و 3


117 : مناطق اقلیمی افغانستان به چند دسته تقسیم شده است :

1- هفت دسته

2- شش دسته

3- دو دسته

4- پنچ دسته


118 : کدام مناطق تحت تأثیر اقلیم صحرائی قرار دارند :

1- ریگستان صدیقی و دشت مارگو

2- دشت جهندم و دشت بکوا

3- یک نوار صحرائی در امتداد دریای آمو

4- همه جوابات


119 : بارندگی در اقلیم صحرائی چگونه واقع می شود :

1- کم

2- فوق العاده کم

3- وقفه ئی

4- 2 و 3


120 : نباریدن برف و تغییر زیاد در جه حرارت شب و روز در زمستان و تابستان مشخصه چه نوع اقلیم است :

1- اقلیم صحرائی

2- اقلیم ستپ

3- اقلیم تحت استوائی

4- اقلیم مونسونی