بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

141 : مقدار بارندگی در ساحه اقلیم ستپ کشور چقدر است :

1- 250mm الی 300mm

2- 200mm الی 300mm

3- 300mm الی 350mm

4- 220mm الی 340mm


142 : علفزار، بته های پست قامت ونیزار های وسیع ساحه اقلیم ستپ در کدام عرصه نقش ارزنده دارند :

1- تربیه حیوانات

2- صنایع دستی

3- تجارت

4- زراعت


143 : کدام سلسله جبال های ذیل از وجود صحراهای وسیع افغانستان جلوگیری کرده است :

1- سپین غر

2- هندوکش

3- پامیر

4- 2 و 1


144 : منطقه ستپ افغانستان ذریعه کدام کوه ها به قسمت های جداگانه تقسیم شده است :

1- کوه های پامیر

2- کوه های پغمان

3- کوه های بابا

4- کوه های هندوکش


145 : منطقه ستپ افغانستان به کدام قسمت های ذیل تقسیم شده است :

1- منطقه ستپ جنوبی

2- منطقه ستپ شمالی

3- 1 و 2 درست است

4- غربی وشرقی


146 : استیشن های میترولوژیکی منطقه ستپ شمالی عبارت اند از :

1- بغلان و میمنه

2- مزار شریف و کندز

3- هرات

4- 1 ، 2 و 3


147 : نشیبی های شمالی هندوکش شامل کدام منطقه ستپ میباشد :

1- ستپ شمالی

2- ستپ جنوبی

3- ستپ غربی

4- ستپ مرکز


148 : استیشن های میترولوژیکی منطقه ستپ شمالی در چه نوع اراضی واقع اند :

1- مناطق کوهستانی

2- مناطق هموار

3- مناطق علفزار

4- مناطق مرطوب


149 : خصوصیاتی که ستپ شمالی دارد در کدام بخش مفید است :

1- مالداری

2- زراعت

3- صنعت

4- 1 و 2 درست است


150 : اقلیم منطقه الپاین تندرا در کدام نقاط به چشم میرسد :

1- نقاط مرتفع

2- نقاط کوهستانی

3- 1 و 2 درست است

4- نقاط هموار


151 : بارندگی های بهاری منطقه ستپ شمالی برای زرع کدام نباتات شرایط خوب را مساعد ساخته است :

1- گندم للمی

2- خربوزه

3- تربوز

4- همه جوابات


152 : زرع کدام نباتات در منطقه ستپ شمالی توسعه یافته است :

1- پنبه

2- انواع برنج

3- لبلبو

4- همه درست است


153 : بنابر کدام عوامل تولیدات ساحه اقلیمی ستپ جنوبی نسبت به ستپ شمالی کمتر است :

1- قلت آب

2- ساختمان توپوگرافی

3- عدم مساعدت خاک

4- همه جوابات


154 : حداصغری حرارت زمستان در مناطق دارای اقلیم الپاین تندرا تاچند درجه سانتی گرید میرسد :

1- بالاتر از منفی 5 درجه

2- پائین تر از منفی 5 درجه

3- منفی 5 درجه

4- منفی 8 درجه


155 : حداکثر حرارت تابستان در مناطق دارای اقلیم الپاین تندرا تابه چند درجه سانتی گرید میرسد:

1- 20 درجه سانتی گرید

2- 25 درجه سانتی گرید

3- 15 درجه سانتی گرید

4- 14 درجه سانتی گرید


156 : در نقاط مرتفع و کوهستانی کشور درجه حرارت :

1- فوق العاده پایین است

2- متوسط است

3- کم است

4- بسیار بلند است


157 : رطوبت و بارندگی در نقاط مرتفع :

1- وجود ندارد

2- افزایش میآبد

3- کاهش میآبد

4- بسیار کم


158 : توپوگرافی امروزی زمین زاده چه نوع تحولات است :

1- تحولات انجنیری

2- تحولات اجتماعی

3- تحولات جیولوژیکی

4- تحولات جغرافیائی


159 : فعالیت های دامنه دار طبقات الارضی در افغانستان از کدام دوره شروع می شود :

1- میزوزویک

2- پری کامبرین

3- سینوزویک

4- عصر قدیم


160 : در یکی از دوره های ذیل ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی بنامب تیتس فراگرفته بود :

1- میزوزویک

2- پری کامبرین

3- سینوزویک

4- پریمین