بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

21 : میوه جات، سبزیها، و نباتات صنعتی چند هزار هکتار از اراضی آبیاری شده زراعتی را اشغال میکند؟

1- 430 هزار هکتار

2- 403 هزار هکتار

3- 340 هزار هکتار

4- 304 هزار هکتار


22 : کدام یکی از گزینه های ذیل احتیاج غذائی مردم مارا رفع میکند؟

1- برنج

2- کچالو

3- گندم

4- همه درست است


23 : در حدود چند فیصد از اراضی افغانستان برای کشت گندم اختصاص یافته است؟

1- 40 الی 50 فیصد

2- 50 الی 60 فیصد

3- 60 الی 70 فیصد

4- 70 الی 80 فیصد


24 : گندم در کدام ارتفاعات قابل زرع و کشت میباشد؟

1- 300 الی 4300 متر

2- 400 الی 3300 متر

3- 400 الی 4400 متر

4- 300 الی 3300 متر


25 : اراضی که برای غله جات در نظر گرفته شده است چند فیصد آنرا گندم تشکیل میدهد؟

1- %10

2- %80

3- %20

4- %90


26 : کشور ما افغانستان از نظر داشتن گندم بهاری و گندم خزانی در جهان توانسته مقام چندم را به خود اختصاص دهد؟

1- اول

2- دوم

3- سوم

4- چهارم


27 : گندم به طور عموم در کدام عرض البلد ها میروید؟

1- عرض البلد های بلند

2- عرض البلد های پائین

3- عرض البلد های متوسط

4- هیچکدام


28 : گندم بهاری چگونه گندم است؟

1- نرم است

2- سخت است

3- متوسط است

4- هیچکدام


29 : گندم نرم چگونه گندم است؟

1- بهاری

2- تابستانی

3- خزانی

4- زمستانی


30 : وایلوف عالم............. است؟

1- انگلیسی

2- فرانسوی

3- روسی

4- امریکایی


31 : کدام مناطق افغانستان مرکز اولیه زرع گندم نرم در براعظم آسیا میباشد؟

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


32 : افغانستان با داشتن چند فیصد از نوع گندم نرم در تمام جهان مقام اول را دارد؟

1- %75

2- %57

3- %67

4- %77


33 : زرع گندم نرم در کدام فصل صورت میگیرد؟

1- بهار

2- تابستان

3- خزان

4- زمستان


34 : قسمت اعظم تولید شده گندم از کدام مزراع بدست میآید؟

1- مزارع للمی

2- مزارع آبی

3- هر دو

4- هیچکدام


35 : مقدار حاصلات گندم للمی نسبت به گندم آبی چطور است؟

1- زیاد است

2- کم است

3- مساوی است

4- هیچکدام


36 : چند فیصد از اراضی برای کشت گندم آبی اختصاص داده شده است؟

1- %54

2- %46

3- %44

4- %56


37 : منطقه بزرگ و وسیع زرع گندم للمی در کدام قسمت مملکت ما واقع است؟

1- شمال

2- جنوب

3- شرق

4- غرب


38 : مناطق مخصوص گندم آبی عبارت است از:

1- نواحی جنوبی

2- نواحی غربی

3- مرکزی

4- همه درست است


39 : برنج معمولا در مناطقی زرع میگردد که دارای مشخصات ذیل باشد؟

1- آب فراوان

2- کم ارتفاع

3- گرم

4- همه درست است


40 : کدام نوع از برنج که دارای شهرت زیاد میباشد؟

1- برنج لک

2- برنج باریک

3- هردو

4- هیچکدام