بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

41 : قیمت، مقدار تولید و اندازه مصرف برنج باریک نسبت به برنج لک چگونه است؟

1- کم است

2- زیاد است

3- مساوی است

4- هیچکدام


42 : برنج باریک در کدام ولایات کشور به پیمانه وسیع زرع میگردد؟

1- ولایات شمالی و شرقی

2- ولایات شمالی و جنوبی

3- ولایات جنوبی و شرقی

4- ولایات جنوبی و غربی


43 : رنج باریک در کدام یکی از ولایات ذیل زرع میگردد؟

1- کنر

2- لغمان

3- ننگرهار

4- همه درست است


44 : در بغلان، کندز و تخار کدام نوع برنج به پیمانه وسیع زرع میگردد؟

1- برنج لک

2- برنج باریک

3- هردو

4- هیچکدام


45 : برنج لک معمولا در کدام ولایات کشت و زرع میگردد؟

1- میدان وردک

2- لوگر و تخار

3- بغلان

4- همه درست است


46 : جواری در کدام مناطق زرع میگردد:

1- گرم

2- مرطوب

3- 1 و 2

4- هیچکدام


47 : ساحات زرع جواری عبارت است از:

1- پکتیا

2- لوگر

3- ننگرهار

4- همه درست است


48 : کدام یکی از غله جات ذیل نسبت به گندم درهوای سرد مقاومت دارد:

1- جو

2- جواری

3- برنج

4- همه درست است


49 : جو به صورت عموم به تغزیه .......... به مصرف میرسد؟

1- نباتات

2- حیوانات

3- انسان ها

4- همه درست است


50 : افغانستان از لحاظ داشتن میوه های برگریز و ستروس شهرت ..... دارد؟

1- منطقوی

2- کشوری

3- جهانی

4- هیچکدام


51 : نباتات صنعتی عبارت است از:

1- پنبه

2- نیشکر

3- لبلبو

4- همه درست است


52 : کشت پنبه در کدام صفحات امکان پذیر است؟

1- شمال

2- شرق

3- غرب

4- همه درست است


53 : کدام یکی از نباتات ذیل قبلا بیشتر در ولایت کندز و بغلان زرع می گردید:

1- پنبه

2- نیشکر

3- لبلبو

4- همه درست است


54 : نیشکر بیشتر در کجا زرع میگردد؟

1- جلال آباد

2- کنر

3- لغمان

4- همه غلط است


55 : در ساختن گر بیشتر از کدام نوع نبات استفاده صورت میگیرد؟

1- لبلبو

2- بوره

3- نیشکر

4- همه درست است


56 : گر یک نوع قند تصفیه ناشده ........... رنگ میباشد؟

1- زرد

2- نصواری

3- نارنجی

4- هیچکدام


57 : حبوبات روغنی عبارت است از:

1- زغر، کنجد

2- شرشم

3- گل آفتاب پرست

4- همه درست است


58 : تربوز، خربوزه بیشتر درکدام ولایات رواج دارد؟

1- شمالی

2- جنوبی

3- شرقی

4- غربی


59 : کدام یکی از میوه های ذیل در ولایات شرقی کشت میشود؟

1- لیمو

2- مالته

3- نارنج

4- همه درست است


60 : در افغانستان در حدود چند فیصد از مردم در سکتور زراعت مصروف اند؟

1- 40%

2- %80

3- %60

4- %20