بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

61 : صادرات قالین از پشم و پوستین باب صنعتی شده چند فیصد از صادرات کشور را تشکیل میدهد؟

1- `2` فیصد

2- `3` فیصد

3- `1` فیصد

4- `4` فیصد


62 : از اثر جنگ های سی ساله و خشک سالی و غیره موارد و فیات سالانه حیوانات به چند فیصد تخمین زده شده است؟

1- %20

2- %15

3- %10

4- %25


63 : گوسفند قره قل بیشتر در کدام صفحات افغانستان پرورش مییابد؟

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


64 : پرورش کدام یکی از حیوانات ذیل در تمام ولایات کم و بیش صورت میگیرد؟

1- مرکب، گاو

2- اسپ

3- شتر

4- همه درست است


65 : در کدام سال جهت معالجه حیوانات مریض کلینیک ساخته شد:

1- 1312 هـ ش

2- 1313 هـ ش

3- 1315 هـ ش

4- 1320 هـ ش


66 : اولین کلینیک در کجا اعمار گردید؟

1- بدخشان

2- هرات

3- کابل

4- هیچکدام


67 : تا اواخر سال 1345 هـ ش در حدود چند کلینیک در ولایت های مختلف تاسیس گردید؟

1- 10 کلینیک

2- 8 کلینیک

3- 9 کلینیک

4- 11 کلینیک


68 : در کدام سال تعداد کلینیک ها به 17 کلینیک رسید؟

1- 1335 هـ ش

2- 1345 هـ ش

3- 1354 هـ ش

4- 1353 هـ ش


69 : اهمیت حیوانان عبارت است از:

1- جلب ساحین

2- شکار

3- توازن طبیعت

4- همه درست است


70 : از جمله حیوانات ذوحیاتین و خزنده گان به شمار میرود؟

1- بقه

2- چلپاسه

3- مار

4- همه درست است


71 : در افغانستان وجود چند نوع مار ثبت شده است؟

1- 37 نوع

2- 27 نوع

3- 17 نوع

4- هیچکدام


72 : چند نوع مار زهری در افغانستان وجود دارد؟

1- 2 نوع

2- 23 نوع

3- 5 نوع

4- 7 نوع


73 : از27 نوع مار که در افغانستان وجود دارد چند نوع آن کبرا میباشد:

1- 23 نوع

2- 5 نوع

3- 2 نوع

4- 13 نوع


74 : چند نوع مار در افغانستان افعی میباشد؟

1- 5 نوع

2- 7 نوع

3- 9 نوع

4- 11 نوع


75 : چند نوع پستاندار در افغانستان ثبت شده است:

1- 102 نوع

2- 120 نوع

3- 210 نوع

4- 201 نوع


76 : پلنگ در کدام دره دیده میشود؟

1- پامیر

2- هندوکش

3- بابا

4- سپین غر


77 : کفتار در کدام قسمت های کشور زنده گی میکند؟

1- قسمت های شرقی

2- قسمت های مرکزی

3- قسمت شمالی

4- قسمت های جنوبی


78 : کدام یکی از حیوانات ذیل در تمام قسمت های کشور پراگنده اند:

1- گرگ، پشک خورد

2- روباه سرخ

3- پشک کوهی

4- همه درست است


79 : یک سروی که در کشور صورت گرفت چند نوع پرنده وجود داشت:

1- 300 نوع

2- 200 نوع

3- 400 نوع

4- 100 نوع


80 : آیا افغانستان از جمله کشور های پیشرفته به حساب میآید؟

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- هیچکدام