بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

81 : چند درصد خانواده ها روزانه مصرف غذائی بسیار کم دارند؟

1- 42 درصد

2- 24 درصد

3- 30 درصد

4- 44 درصد


82 : چند درصد نفوس افغانستان کمتر از نیازشان مواد غذایی را مصرف میکنند؟

1- 30 درصد

2- 20 درصد

3- 10 درصد

4- 40 درصد


83 : تقریباً چند درصد کودکان زیر سن سه سال دچار کمبود وزن و سوء تغذی اند:

1- 40 درصد

2- 33 درصد

3- 55 درصد

4- 11 درصد


84 : به طور کل چند درصد نفوس افغانستان به درجات مختلف مشکلات غذائی دارند؟

1- 66 درصد

2- 56 درصد

3- 44 درصد

4- 34 درصد


85 : کدام فعالیت ها مستقیماً به انرژی وابسته گی دارد؟

1- تجارت

2- صنعت

3- حمل و نقل

4- همه درست است


86 : منابع مهم انرژی به چی تعداد میرسد؟

1- `4`

2- `6`

3- `2`

4- `3`


87 : نفت و گاز نسبت به زغال سنگ:

1- گران قیمت تر اند

2- ارزان اند

3- متوسط اند

4- هیچکدام


88 : تولید انرژِی افغانستان در حال حاضر کدام یکی از منابع ذیل به شکل عمده میباشد؟

1- نفت

2- گاز

3- زغال سنگ

4- همه درست است


89 : در طبیعت چند نوع از منابع انرژی وجود دارد؟

1- سه نوع

2- شش نوع

3- دو نوع

4- چهار نوع


90 : منابع انرژی ..... عبارت از منابع است که در طبیعت به شکل وفرت پیدا شود و انسان میتواند از آن به شکل دوامدار استفاده کند:

1- غیر قابل تجدید

2- قابل تجدید

3- هردو

4- چهار نوع


91 : از جمله انرژی های به شمار می آیند که قابل تجدید اند:

1- آب

2- آفتاب

3- باد

4- همه درست است


92 : آیا امکان استفاده دوباره از منابع قابل تجدید وجود دارد؟

1- بلی

2- شاید

3- نخیر

4- هیچکدام


93 : در کدام نوع از انرژی امکان استفاده دوباره از منابع وجود دارد؟

1- انرژی قابل تجدید

2- انرژی غیر قابل تجدید

3- هردو

4- هیچکدام


94 : از جمله منابع انرژی غیر قابل تجدید بشمار میرود؟

1- زغال سنگ

2- نفت

3- گاز

4- همه درست است


95 : آیا انسان ها میتوانند از انرژِی قابل تجدید به شکل دوامدار استفاده کنند؟

1- نخیر

2- شاید

3- بلی

4- هیچکدام


96 : آیا در افغانستان از دو نوع انرژِی یعنی غیر قابل تجدید و قابل تجدید استفاده صورت میگیرد؟

1- نخیر

2- بلی

3- امکان دارد

4- هیچکدام


97 : از کدام نوع انرژی قابل تجدید در افغانستان صورت میگیرد؟

1- باد

2- آب

3- آفتاب

4- همه


98 : از کدام نوع انرژی قابل تجدید در افغانستان به پیمانه وسیع استفاده صورت میگیرد؟

1- آفتاب

2- باد

3- آب

4- همه


99 : از نیمه اول کدام قرن استفاده از برق در کشور آغاز یافت؟

1- قرن بیست و یک

2- قرن نزده

3- قرن بیست

4- قرن هجده


100 : داینموی کوچک برق که برای اولین بار از آن در افغانستان استفاده شد ظرفیت چند چراغ را داشت؟

1- 30

2- 20

3- 40

4- 15