بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

101 : داینموی کوچک برق در کدام سال در شهر کابل به کار افتاد؟

1- 1227 هـ ش

2- 1237 هـ ش

3- 1275 هـ ش

4- 1272 هـ ش


102 : در سال های 1275 الی 1277 هـ ش چندین دستگاه کوچک برق دیگر از انرژی ................ به کار افتاد؟

1- نفت

2- گاز

3- بخار

4- زغال سنگ


103 : اولین دستگاه کوچک برق در کدام ولایت به کار انداخته شد:

1- جلال آباد

2- کابل

3- هرات

4- قندهار


104 : براساس تحقیقات چند فیصد محصـولات زراعتـی بـه سـطح جهـان در نتیجـه آبیـاری زمـین هـای زراعتـی بدسـت مـی آید:

1- %29

2- %37

3- %41

4- %36


105 : در سیستم میکانیزه زراعت از کدام ابزار ذیل استفاده نمی شود

1- تخم های اصلاح شده

2- نیروی حیوانی

3- کود کیمیاوی

4- تراکتور


106 : انرژی آفتاب به کدام شکل به سطح زمین میرسد:

1- گرم

2- سرد

3- نور و حرارت

4- مرطوب


107 : معدن ذغال سنگ آشپشته در کدام دره ذیل موقعیت دارد:

1- وادی هلمند

2- دره سیغان

3- دره نورستان

4- دره پغمان


108 : نفت که از چاه ها استخراج میشود قبل از تصـفیه دارای کـدام یکـی از رنـگ هـای ذیـل میباشـد:

1- خاکستری

2- سیاه

3- سرخ

4- سفید


109 : در کدام سال یک پایه ماشین تولید برق در شهر جلال آباد به کار انداخته شد

1- 1290 هـ ش

2- 1275 هـ ش

3- 1277 هـ ش

4- هیچکدام


110 : یک پایه ماشین تولید برق که در شهر جلال اباد به کار انداخته شد به چی اندازه ظرفیت داشت:

1- 20 کیلووات

2- 18 کیلووات

3- 17 کیلووات

4- 19 کیلووات


111 : دستگاه برق که در شهر جلال آباد به کار انداخته شده بود توسط کدام انرژی فعالیت میکرد؟

1- زغال سنگ

2- نفت

3- بخار

4- گاز


112 : بند های برق که در افغانستان اعمار گردیده از مدت چند سال به بدینسو هیچ گونه انکشاف و پیشرفت در آن صورت نگرفته:

1- 30 سال

2- 35 سال

3- 40 سال

4- 45 سال


113 : افغانستان دارای چند هزار میگاوات ظرفیت برقی میباشد؟

1- 23000 میگاوات

2- 21000 میگاوات

3- 22000 میگاوات

4- 24000 میگاوات


114 : از جمله چند هزار میگاوات برق افغانستان آبی میباشد؟

1- 1000 میگاوات

2- 23000 میگاوات

3- 24000 میگاوات

4- هیچکدام


115 : در کدام سال تولید سرانه انرژی برق در افغانستان به 41 کیلووات ساعت رسید؟

1- 1986 م

2- 1976 م

3- 1987 م

4- 1967 م


116 : افغانستان از اوسط تولید سرانه انرژِی برق در جهان چند مرتبه کمتر بود

1- 24 مرتبه

2- 44 مرتبه

3- 42 مرتبه

4- 22 مرتبه


117 : در حدود چند میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال شده میتواند:

1- 5.2

2- 2.5

3- 2.8

4- 8.2


118 : دستگاه برق بند جبل السراج روی کدام دریا اعمار گردیده است؟

1- دریای کندز

2- دریای غزنی

3- دریای کنر

4- دریای سالنگ


119 : ارتفاع دستگاه بند برق جبل السراج با توربین چند متر میباشد؟

1- 27 متر

2- 37 متر

3- 47 متر

4- 17 متر


120 : کار ساختمان دستگاه برق جبل السراج چند سال را در بر گرفت:

1- 6 سال

2- 5 سال

3- 4 سال

4- 3 سال