بانک سوالات جغرافیه صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 104

1 : در براعظم آسیا چند کشور محاط به خشکه است:

1- 13 کشور

2- 15 کشور

3- 12 کشور

4- 25 کشور


2 : افغانستان یک کشور کوهستانی در یکی از موقعیت های ذیل می باشد:

1- آسیای جنوبی

2- آسیای مرکزی

3- آسیای شمالی

4- آسیای غربی


3 : افغانستان در کدام نیمکره واقع است:

1- نیمکره شمالی

2- نیمکره جنوبی

3- در بین هردو نیمکره

4- هیچکدام


4 : مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است:

1- 65200

2- 652000

3- 6520

4- 6520000


5 : مساحات کدام کشور اروپایی بزرگتر از افغانستان است:

1- جرمنی

2- فرانسه

3- انگلستان

4- هیچکدام


6 : چند کشور اروپائی بزرگتر از افغانستان است:

1- دو کشور

2- پنج کشور

3- تمام کشور های اروپائی

4- هیچ کشور اروپائی


7 : افغانستان در براعظم آسیا از لحاظ مساحت درجه چند است:

1- 11

2- 13

3- 12

4- 10


8 : نفوس افغانستان در سال 1388 هـ ش چند میلیون تخمین زده شده است:

1- 25 میلیون نفر

2- 26 میلیون نفر

3- 28 میلیون نفر

4- 30 میلیون نفر


9 : کشور درجه دوازدهم آسیا از لحاظ مساحت کدام کشور است:

1- پاکستان

2- ایران

3- روسیه

4- افغانستان


10 : طول اعظمی افغانستان چقدر است:

1- 1200 کیلومتر

2- 12000 کیلومتر

3- 912 کیلومتر

4- 1000 کیلومتر


11 : طول اعظمی افغانستان در بین کدام نقاط است:

1- دره یولی الی ذوالفقار

2- ذوالفقار الی خماب

3- خماب الی دره یولی

4- دره یولی الی های چگایی


12 : عرض اعظمی افغانستان چقدر است:

1- 912 کیلومتر

2- 1200 کیلومتر

3- 900 کیلومتر

4- 1100 کیلومتر


13 : مساحت منگولیا نسبت به افغانستان :

1- کم است

2- زیاد است

3- مساوی است

4- هیچکدام


14 : کدام یکی از کشور های ذیل نسبت به افغانستان کوچکتر است:

1- برما

2- ترکیه

3- پاکستان

4- تاجکستان


15 : نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر هند چقدر است:

1- 290 کیلومتر

2- 320 کیلومتر

3- 390 کیلومتر

4- 350 کیلومتر


16 : افغانستان از طرف شمال متصل به یکی از کشور های ذیل نیست:

1- پاکستان

2- تاجکستان

3- ازبکستان

4- ترکمنستان


17 : افغانستان از طرف شمال متصل به یکی از کشور های ذیل است:

1- ترکمنستان

2- تاجکستان

3- ازبکستان

4- همه درست است


18 : در غرب افغانستان کدام یکی از کشور های ذیل وجود دارد:

1- ایران

2- روسیه

3- پاکستان

4- ترکمنستان


19 : در شمال شرق افغانستان کدام کشور موقعیت دارد:

1- هند

2- چین

3- پاکستان

4- ترکمنستان


20 : کم ترین عرض افغانستان چقدر است:

1- 24 کیلومتر

2- 30 کیلومتر

3- 34 کیلومتر

4- 50 کیلومتر