بانک سوالات جغرافیه صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 104

21 : عرض اضغری افغانستان در کدام قسمت موقعیت دارد:

1- کوه های چگایی

2- کوه پامیر

3- دره یولی

4- هیچکدام


22 : افغانستان محل اتصال چند حوزه اقتصادی است:

1- 3

2- 5

3- 4

4- 6


23 : کدام کشور ها به بحر راه ندارند:

1- آسیای جنوبی

2- آسیای میانه

3- آسیای شرقی

4- هیچکدام


24 : در قرن 19 به اثر کدام سیاست پیشروی کدام کشورها قسمت های از افغانستان جدا گردید:

1- روسیه

2- امریکا

3- انگلستان

4- 1 و 3 درست است


25 : در قرن 19 کدام کشور فتوحات را در آسیای مرکزی آغاز کرد:

1- امریکا

2- چین

3- انگلستان

4- روسیه


26 : جهت تثبیت سرحدات افغانستان با روسیه نماینده انگلیس کی بود:

1- لارد گرینویل

2- پرنس گورچکوف

3- علی خانوف

4- چارلس پت


27 : سرحدات افغانستان در کدام سال تعیین گردید:

1- 1875 میلادی

2- 1870 میلادی

3- 1873 میلادی

4- 1800 میلادی


28 : خط سرحدی امیر شیرعلی خان مسیر کدام دریاها است:

1- پنج آمو

2- آمو تخار

3- پنج واخان

4- آمو واخان


29 : خط سرحدی امیر شیر علی خان چقدر طول دارد:

1- 900 کیلومتر

2- 1200 کیلومتر

3- 1000 کیلومتر

4- 1100 کیلومتر


30 : به اساس معاهده 22 جوزای سال 1325 خط وسط کدام دریا سرحد افغانستان شناخته شد:

1- دریای پنج

2- دریای آمو

3- دریای واخان

4- دریای سالنگ


31 : بعد از معاهده 1325 کدام جزیره جز خاک افغانستان شد:

1- ینگه قلعه

2- زرقول

3- درقد

4- همه درست است


32 : موافقت نامه جهت استفاده مشترک آب دریای آمو و پنج در کدام سال به امضاء رسید:

1- 1945 میلادی

2- 1946 میلادی

3- 1950 میلادی

4- 1964 میلادی


33 : فیصله گردید جهت مذاکرات هیات های افغانستان و روسیه و بریتانیا در کجا حاضر گردید:

1- مرو

2- پنجده

3- سرخس

4- نیشابور


34 : پل خاتون بالای کدام دریا قرار دارد:

1- هریرود

2- سالنگ

3- آمو

4- پنج دریا


35 : عساکر کدام کشور از پل خاتون بحیث پایگاه نظامی کار گرفتند:

1- انگلستان

2- روسیه

3- افغانستان

4- ترکیه


36 : تعداد عساکر افغان برای حفظ پنجده چقدر بود:

1- 2500

2- 1500

3- 1000

4- 2000


37 : سرکرده عساکر روس در پنجده کی بود:

1- پرنس گورچکوف

2- علی خانوف

3- علی مونوف

4- علی بایروف


38 : پنجده و آق تپه در کدام سال توسط روس ها اشغال شد:

1- 1888 میلادی

2- 1985 میلادی

3- 1875 میلادی

4- 1885 میلادی


39 : برای تعیین سرحد شمال غربی افغانستان بین روسیه و انگلستان مذاکرات در کجا صورت گرفت:

1- پاریس

2- لندن

3- مسکو

4- تاشکند


40 : در تعیین خط سرحدی ریجوی نماینده روس ها کی بود:

1- علی خانوف

2- کپتان کامروف

3- پرنس کورچکوف

4- چارلس پت