بانک سوالات جغرافیه صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 104

41 : خط سرحدی ریجوی در مدت چند سال تثبیت گردید:

1- 6 سال

2- 5 سال

3- 12 سال

4- 4 سال


42 : طول خط سرحدی ریجوی چقدر است:

1- 550 کیلومتر

2- 540 کیلومتر

3- 560 کیلومتر

4- 530 کیلومتر


43 : خط سرحدی ریجوی چقدر است:

1- ذوالفقار الی خماب

2- زرقول الی خماب

3- ویکتوریا الی خماب

4- ذوالفقار الی زرقول


44 : خط سرحدی پامیر بین افغانستان و کدام کشور است:

1- چین

2- ازبکستان

3- تاجکستان

4- پاکستان


45 : سرحد شمال شرقی بین افغانستان و کدام کشور است:

1- چین

2- هند

3- تاجکستان

4- ازبکستان


46 : سطح مرتفع پامیر و واخان چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد:

1- 5000 متر

2- 6000 متر

3- 4000 متر

4- 6500 متر


47 : سطح مرتفع پامیر به کدام نام شهرت است:

1- بام امریکا

2- بام دنیا

3- بام افغانستان

4- همه درست است


48 : واضح نبودن منبع و سرچشمه کدام دریا باعث ایجاد مشکالت در تعیین سرحد شمال شرقی می گردید:

1- سند

2- واخان

3- پنج

4- آمو


49 : در تعیین سرحدات شمال شرقی نماینده افغانستان کی بود:

1- غلام محی الدین انیس

2- غلام سرور خان

3- غلام محی الدین خان

4- هیچکدام


50 : مذاکره برای تعیین خط سرحدی پامیر چه مدت طول کشید:

1- 7 ماه

2- 5 ماه

3- 4 ماه

4- 9 ماه


51 : برای موجودیت یک منطقه حایل کدام منطقه را ناخواسته به افغانستان سپردند:

1- پامیر

2- واخان

3- درقد

4- شغنان


52 : دولت روسیه خط سرحدی پامیر را در کدام سال تایید کرد:

1- 1990 میلادی

2- 1985 میلادی

3- 1986 میلادی

4- 1988 میلادی


53 : بعد از تاسیس جمهوری چین در سال 1949 میلادی مذاکرات سرحدی در دوره سلطنت کدام پادشاه صورت گرفت:

1- ظاهر شاه

2- نادر شاه

3- داود خان

4- هیچکدام


54 : جمهوری مردم چین در کدام سال تاسیس شد:

1- 1949 میلادی

2- 1946 میلادی

3- 1957 میلادی

4- 1960 میلادی


55 : افغانستان با کشور چین به چی اندازه سرحد دارد:

1- 92 متر

2- 92 کیلومتر

3- 94 کیلومتر

4- 90 کیلومتر


56 : علامه گذاری و نصب پیلرها در سرحد با چین در کدام سال صورت گرفت:

1- 1340 هـ ش

2- 1342 هـ ش

3- 1344 هـ ش

4- 1343 هـ ش


57 : به اثر نفاق برادران کدام شخص بعضی مناطق افغانستان به دست انگلیس ها افتاد:

1- وزیر فتح خان

2- شاه محمود

3- شاه دوست

4- وزیر اکبر خان


58 : انگلیس ها برای قبول کردن هیات سیاسی کدام شخص به امیر عبدالرحمن خان یادداشت فرستاد:

1- جنرال پالک

2- جنرال رابرت

3- جنرال جوزف

4- همه درست است


59 : عساکر ورودی عبدالرحمن خان به شمول چند نفر بود:

1- یک لک

2- دو لک

3- سه لک

4- چهار لک


60 : جنرال رابرت خواستار قبول شدن هیات سیاسی در کجا بود:

1- کندز

2- هرات

3- بلخ

4- جلال آباد