بانک سوالات جغرافیه صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 104

81 : رود پریان در کدام یکی از جهت های رود نادعلی قرار دارد:

1- شمال

2- غرب

3- شرق

4- جنوب


82 : در زمان گولد سمت خط سرحدی روی اراضی عالمه گذاری:

1- شده بود

2- نشده بود

3- ممکن بود

4- ناممکن بود


83 : دولت افغانستان مسیر اصلی دریای هلمند کدام رود را میداند:

1- رود پریان

2- رود نادعلی

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


84 : تحقیقات مکمهان برای تعیین سرحد میان ایران وافغانستان چه مدت طول کشید:

1- 3 سال

2- 2 سال و 3 ماه

3- 2 سال

4- 3 سال و 2 ماه


85 : خط سرحدی مکمهان در کدام سمت کشور مان موقعیت دارد:

1- جنوب غرب

2- شمال شرق

3- شمال غرب

4- جنوب شرق


86 : وقتیکه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به نسبت کمبود آب شکایات کرد کدام کشور خواهش وساطت نمود:

1- روسیه

2- ترکیه

3- امریکا

4- انگلستان


87 : برای تعیین سرحد شمال غربی از کدام کشور طلب وساطت صورت گرفت:

1- ایران

2- روسیه

3- ترکیه

4- هند


88 : افغانستان به اساس تشکیلات واحد های اداری دوره امان الله خان به چند ولایت تقسیم شده بود:

1- 5 ولایت

2- 4 ولایت

3- 7 ولایت

4- 2 ولایت


89 : کدام یکی از ولایات ذیل شامل ولایات اعلی دوره شاه امان الله خان نبود:

1- قندهار

2- هرات

3- بدخشان

4- بلخ


90 : در سال 1343 افغانستان به چند ولایت تقسیم شده بود:

1- 21 ولایت

2- 31 ولایت

3- 29 ولایت

4- 34 ولایت


91 : در راس هر ولایت نماینده کدام قوه می باشد:

1- قوه قضایی

2- قوه مقننه

3- قوه اجراییه

4- هیچکدام


92 : در سال 1370 هـ ش چند ولسوالی در افغانستان وجود داشت:

1- 290 ولسوالی

2- 296 ولسوالی

3- 294 ولسوالی

4- 284 ولسوالی


93 : در سال 1370 افغانستان شامل چند ولایت بود:

1- 32 ولایت

2- 29 ولایت

3- 34 ولایت

4- 30 ولایت


94 : در سال 1370 هـ ش در افغانستان چند ساحه شهری وجود داشت:

1- 94 ساحه شهری

2- 104 ساحه شهری

3- 110 ساحه شهری

4- 100 ساحه شهری


95 : در سال های اخیر افغانستان به چند ولسوالی تجزیه گردید:

1- 350 ولسوالی

2- 364 ولسوالی

3- 344 ولسوالی

4- 354 ولسوالی


96 : مرکز ولایت خوست کدام است:

1- ستون

2- پارون

3- نیلی

4- شرنه


97 : نسبت تعداد نفوس و مساحت به چه نام یاد می شود:

1- نفوس

2- تراکم نفوس

3- ترکیب قومی

4- هیچکدام


98 : اکثریت نفوس افغانستان در کجا امرار حیات دارند:

1- دهکده ها

2- شهرها

3- هردو

4- هیچکدام


99 : تمایل بودباش انسان ها در زنده گی بیشتر به کدام نقاط است:

1- ریگستان ها

2- نقاط مرتفع

3- کوهستان ها

4- سرزمین هموار


100 : مناطق کمتر از چند متر شامل حوزه وسیع و هموار می گردد:

1- 1500 متر

2- 1200 متر

3- 1000 متر

4- 1300 متر