بانک سوالات جغرافیه صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 104

101 : در جزیره بورینو کدام زبان ذیل رواج دارد:

1- مالزیایی

2- توگوس

3- منگولیایی

4- حامی


102 : اقوام سویدن ها و هالند پیروان کدام مذهب ذیل هستند:

1- کاتولیک

2- پروتستانت

3- عیسویت

4- ارتودوکس


103 : Globalization عبارت است از:

1- عدم ارتباط

2- نظام سیاسی

3- ارتباطات

4- جهانی شدن


104 : در تحقیقات جغرافیایی از کدام وسایل استفاده اعظمی صورت میگیرد:

1- کمپیوتر

2- اقمار مصنوعی

3- رادیو

4- انترنت