بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

181 : افغانستان با داشتن چند فیصد از نوع گندم نرم در تمام جهان مقام اول را دارد؟

1- %75

2- %57

3- %67

4- %77


182 : زرع گندم نرم در کدام فصل صورت میگیرد؟

1- بهار

2- تابستان

3- خزان

4- زمستان


183 : قسمت اعظم تولید شده گندم از کدام مزراع بدست میآید؟

1- مزارع للمی

2- مزارع آبی

3- هر دو

4- هیچکدام


184 : مقدار حاصلات گندم للمی نسبت به گندم آبی چطور است؟

1- زیاد است

2- کم است

3- مساوی است

4- هیچکدام


185 : چند فیصد از اراضی برای کشت گندم آبی اختصاص داده شده است؟

1- %54

2- %46

3- %44

4- %56


186 : منطقه بزرگ و وسیع زرع گندم للمی در کدام قسمت مملکت ما واقع است؟

1- شمال

2- جنوب

3- شرق

4- غرب


187 : مناطق مخصوص گندم آبی عبارت است از:

1- نواحی جنوبی

2- نواحی غربی

3- مرکزی

4- همه درست است


188 : برنج معمولا در مناطقی زرع میگردد که دارای مشخصات ذیل باشد؟

1- آب فراوان

2- کم ارتفاع

3- گرم

4- همه درست است


189 : کدام نوع از برنج که دارای شهرت زیاد میباشد؟

1- برنج لک

2- برنج باریک

3- هردو

4- هیچکدام


190 : قیمت، مقدار تولید و اندازه مصرف برنج باریک نسبت به برنج لک چگونه است؟

1- کم است

2- زیاد است

3- مساوی است

4- هیچکدام


191 : برنج باریک در کدام ولایات کشور به پیمانه وسیع زرع میگردد؟

1- ولایات شمالی و شرقی

2- ولایات شمالی و جنوبی

3- ولایات جنوبی و شرقی

4- ولایات جنوبی و غربی


192 : رنج باریک در کدام یکی از ولایات ذیل زرع میگردد؟

1- کنر

2- لغمان

3- ننگرهار

4- همه درست است


193 : در بغلان، کندز و تخار کدام نوع برنج به پیمانه وسیع زرع میگردد؟

1- برنج لک

2- برنج باریک

3- هردو

4- هیچکدام


194 : برنج لک معمولا در کدام ولایات کشت و زرع میگردد؟

1- میدان وردک

2- لوگر و تخار

3- بغلان

4- همه درست است


195 : جواری در کدام مناطق زرع میگردد:

1- گرم

2- مرطوب

3- 1 و 2

4- هیچکدام


196 : ساحات زرع جواری عبارت است از:

1- پکتیا

2- لوگر

3- ننگرهار

4- همه درست است


197 : کدام یکی از غله جات ذیل نسبت به گندم درهوای سرد مقاومت دارد:

1- جو

2- جواری

3- برنج

4- همه درست است


198 : جو به صورت عموم به تغزیه .......... به مصرف میرسد؟

1- نباتات

2- حیوانات

3- انسان ها

4- همه درست است


199 : افغانستان از لحاظ داشتن میوه های برگریز و ستروس شهرت ..... دارد؟

1- منطقوی

2- کشوری

3- جهانی

4- هیچکدام


200 : نباتات صنعتی عبارت است از:

1- پنبه

2- نیشکر

3- لبلبو

4- همه درست است