بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

201 : کشت پنبه در کدام صفحات امکان پذیر است؟

1- شمال

2- شرق

3- غرب

4- همه درست است


202 : کدام یکی از نباتات ذیل قبلا بیشتر در ولایت کندز و بغلان زرع می گردید:

1- پنبه

2- نیشکر

3- لبلبو

4- همه درست است


203 : نیشکر بیشتر در کجا زرع میگردد؟

1- جلال آباد

2- کنر

3- لغمان

4- همه غلط است


204 : در ساختن گر بیشتر از کدام نوع نبات استفاده صورت میگیرد؟

1- لبلبو

2- بوره

3- نیشکر

4- همه درست است


205 : گر یک نوع قند تصفیه ناشده ........... رنگ میباشد؟

1- زرد

2- نصواری

3- نارنجی

4- هیچکدام


206 : حبوبات روغنی عبارت است از:

1- زغر، کنجد

2- شرشم

3- گل آفتاب پرست

4- همه درست است


207 : تربوز، خربوزه بیشتر درکدام ولایات رواج دارد؟

1- شمالی

2- جنوبی

3- شرقی

4- غربی


208 : کدام یکی از میوه های ذیل در ولایات شرقی کشت میشود؟

1- لیمو

2- مالته

3- نارنج

4- همه درست است


209 : در افغانستان در حدود چند فیصد از مردم در سکتور زراعت مصروف اند؟

1- 40%

2- %80

3- %60

4- %20


210 : صادرات قالین از پشم و پوستین باب صنعتی شده چند فیصد از صادرات کشور را تشکیل میدهد؟

1- `2` فیصد

2- `3` فیصد

3- `1` فیصد

4- `4` فیصد


211 : از اثر جنگ های سی ساله و خشک سالی و غیره موارد و فیات سالانه حیوانات به چند فیصد تخمین زده شده است؟

1- %20

2- %15

3- %10

4- %25


212 : گوسفند قره قل بیشتر در کدام صفحات افغانستان پرورش مییابد؟

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


213 : پرورش کدام یکی از حیوانات ذیل در تمام ولایات کم و بیش صورت میگیرد؟

1- مرکب، گاو

2- اسپ

3- شتر

4- همه درست است


214 : در کدام سال جهت معالجه حیوانات مریض کلینیک ساخته شد:

1- 1312 هـ ش

2- 1313 هـ ش

3- 1315 هـ ش

4- 1320 هـ ش


215 : اولین کلینیک در کجا اعمار گردید؟

1- بدخشان

2- هرات

3- کابل

4- هیچکدام


216 : تا اواخر سال 1345 هـ ش در حدود چند کلینیک در ولایت های مختلف تاسیس گردید؟

1- 10 کلینیک

2- 8 کلینیک

3- 9 کلینیک

4- 11 کلینیک


217 : در کدام سال تعداد کلینیک ها به 17 کلینیک رسید؟

1- 1335 هـ ش

2- 1345 هـ ش

3- 1354 هـ ش

4- 1353 هـ ش


218 : اهمیت حیوانان عبارت است از:

1- جلب ساحین

2- شکار

3- توازن طبیعت

4- همه درست است


219 : از جمله حیوانات ذوحیاتین و خزنده گان به شمار میرود؟

1- بقه

2- چلپاسه

3- مار

4- همه درست است


220 : در افغانستان وجود چند نوع مار ثبت شده است؟

1- 37 نوع

2- 27 نوع

3- 17 نوع

4- هیچکدام