بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

221 : چند نوع مار زهری در افغانستان وجود دارد؟

1- 2 نوع

2- 23 نوع

3- 5 نوع

4- 7 نوع


222 : از27 نوع مار که در افغانستان وجود دارد چند نوع آن کبرا میباشد:

1- 23 نوع

2- 5 نوع

3- 2 نوع

4- 13 نوع


223 : چند نوع مار در افغانستان افعی میباشد؟

1- 5 نوع

2- 7 نوع

3- 9 نوع

4- 11 نوع


224 : چند نوع پستاندار در افغانستان ثبت شده است:

1- 102 نوع

2- 120 نوع

3- 210 نوع

4- 201 نوع


225 : پلنگ در کدام دره دیده میشود؟

1- پامیر

2- هندوکش

3- بابا

4- سپین غر


226 : کفتار در کدام قسمت های کشور زنده گی میکند؟

1- قسمت های شرقی

2- قسمت های مرکزی

3- قسمت شمالی

4- قسمت های جنوبی


227 : کدام یکی از حیوانات ذیل در تمام قسمت های کشور پراگنده اند:

1- گرگ، پشک خورد

2- روباه سرخ

3- پشک کوهی

4- همه درست است


228 : یک سروی که در کشور صورت گرفت چند نوع پرنده وجود داشت:

1- 300 نوع

2- 200 نوع

3- 400 نوع

4- 100 نوع


229 : آیا افغانستان از جمله کشور های پیشرفته به حساب میآید؟

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- هیچکدام


230 : چند درصد خانواده ها روزانه مصرف غذائی بسیار کم دارند؟

1- 42 درصد

2- 24 درصد

3- 30 درصد

4- 44 درصد


231 : چند درصد نفوس افغانستان کمتر از نیازشان مواد غذایی را مصرف میکنند؟

1- 30 درصد

2- 20 درصد

3- 10 درصد

4- 40 درصد


232 : تقریباً چند درصد کودکان زیر سن سه سال دچار کمبود وزن و سوء تغذی اند:

1- 40 درصد

2- 33 درصد

3- 55 درصد

4- 11 درصد


233 : به طور کل چند درصد نفوس افغانستان به درجات مختلف مشکلات غذائی دارند؟

1- 66 درصد

2- 56 درصد

3- 44 درصد

4- 34 درصد


234 : کدام فعالیت ها مستقیماً به انرژی وابسته گی دارد؟

1- تجارت

2- صنعت

3- حمل و نقل

4- همه درست است


235 : منابع مهم انرژی به چی تعداد میرسد؟

1- `4`

2- `6`

3- `2`

4- `3`


236 : نفت و گاز نسبت به زغال سنگ:

1- گران قیمت تر اند

2- ارزان اند

3- متوسط اند

4- هیچکدام


237 : تولید انرژِی افغانستان در حال حاضر کدام یکی از منابع ذیل به شکل عمده میباشد؟

1- نفت

2- گاز

3- زغال سنگ

4- همه درست است


238 : در طبیعت چند نوع از منابع انرژی وجود دارد؟

1- سه نوع

2- شش نوع

3- دو نوع

4- چهار نوع


239 : منابع انرژی ..... عبارت از منابع است که در طبیعت به شکل وفرت پیدا شود و انسان میتواند از آن به شکل دوامدار استفاده کند:

1- غیر قابل تجدید

2- قابل تجدید

3- هردو

4- چهار نوع


240 : از جمله انرژی های به شمار می آیند که قابل تجدید اند:

1- آب

2- آفتاب

3- باد

4- همه درست است