بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

261 : سمت و مقیاس نقشه در هر حالت در کدام قسمت درج میشود :

1- بالایی

2- پایینی

3- راست

4- چپ


262 : نسبت فاصله نقشه بر فاصله زمین به کدام نام یاد میشود :

1- نسبت نقشه

2- مقیاس نقشه

3- فاصله نقشه

4- مساحت زمین


263 : ساختمان اراضی در کدام نقشه ها به وضاحت دیده شده میتواند :

1- نقشه های طبیعی

2- نقشه های مواصلاتی

3- 1 و 4

4- نقشه های فزیکی


264 : عمق جهیل ها، خلیج ها، بحیره ها و بحر ها توسط کدام خطوط نشان داده می شوند :

1- خطوط عمقی

2- خطوط اساسی

3- خطوط مستقیم

4- خطوط کانتور آبی


265 : دریا ها، کوه ها، دره ها، وادی ها، کوتل ها، تونل ها، سطوح مرتفع، ریگستان ها و دشت ها دکدام نقشه ها به نمایش گذاشته میشوند :

1- نقشه های سیاسی

2- نقشه های طبیعی

3- نقشه های مواصلاتی

4- خطوط کانتور آبی


266 : تفاوت ارتفاع، سمت و مقیاس نقشه در کدام قسمت نقشه درج میشود :

1- در چپ

2- در عقب

3- در راست

4- در قسمت پایانی


267 : نقشه ها را از لحاظ موجودیت خطوط کانتور و عمق بحیره، بحر ویا جهیل بنام چی یاد میکنند :

1- بحری

2- طبیعی

3- هیپسومتریک

4- ایکیو متریک


268 : انواع نقشه های طبیعی کدام ها اند :

1- نقشه های خاک و نباتات

2- نقشه های دریاها و عناصر مایع

3- نقشه های اقلیمی، یخچالها و نقشه های جنگلات

4- همه جوابات درست است


269 : نقشه هائی که در آن تقسیمات سیاسی ممالک را با خطوط سرحدی وپایتخت همان کشور ذکر میکنند عبارت اند از :

1- نقشه های تقسیماتی

2- نقشه های طبیعی

3- نقشه های سیاسی

4- نقشه های اقلیمی


270 : محتویات نقشه عبارت اند از :

1- چوکات نقشه، دوایر طول البلد و عرض البلد

2- خطوط کانتور،مقیاس وعلایم مشخصه

3- رنگ و پرداز، سمت و تعین جهت

4- همه جوابات درست است


271 : در نقشه های سیاسی کدام موارد ذکر میشوند :

1- تقسیمات اداری، شهری و شاروالی

2- حکومت محلی و ولایات، وسعت، نفوس و مساحت

3- دریاها و جنگلات و دشت ها

4- 1 و 2 درست است


272 : در کدام نوع نقشه ها مسایل اقتصادی جهان و یا یک مملکت نشان داده میشوند :

1- تجاری

2- اقتصادی

3- سیاسی

4- مواصلاتی


273 : کدام موضوعات در نقشه های اقتصادی گنجانیده میشود :

1- منابع طبیعی زیر زمینی، فلزات، احجار کریمه و پیداوار زراعتی

2- نفت و گاز، فابریکه های صنعتی، تجارت و واردات وصادرات

3- تولید برق از دریا ها، تربیه حیوانات وصنایع دستی

4- همه جوابات درست است


274 : کمیات وضیعه جغرافیائی که موقعیت ساحه نقشه را ارائه میکنند عبارت اند از :

1- خطوط محوری

2- خطوط منحنی

3- دوایر طول البلد و عرض البلد

4- خطوط سرحدی


275 : خطوط مواصلات بحری کدام موارد ذیل را شامل میشود :

1- حمل و نقل بحری

2- بندرگاه های مهم با توقف گاه آن

3- خطوط کشتی رانی

4- همه جوابات درست است


276 : خطوط فضائی و خطوط پرواز آن در سطح ملی و بین المللی شامل کدام مواصلات میشوند :

1- مواصلات عمومی

2- مواصلات تجاری

3- 1 و 2

4- مواصلات هوائی


277 : میدان های هوائی، با توقفگاه های هر خط پرواز، حجم ترافیک هوائی وحمل و نقل فضائی در کدام نقشه ها نشان داده میشوند :

1- نقشه های مواصلاتی

2- نقشه های اقتصادی

3- نقشه های مواصلات هوائی

4- 1 و 3 درست است


278 : آیا نقشه های مواصلاتی علایم مشخصه، مقیاس، کمیات وضیعه جغرافیائی، جهت و چوکات دارند :

1- بلی

2- نخیر

3- ندارند

4- 2 و 3


279 : مقیاس به چند طریق ارائه میشود :

1- 4 طریق

2- 3 طریق

3- 2 طریق

4- 1 طریق


280 : در مقیاس عددی که در صورت کسر نوشته میشود معادل به یکی از گزینه های ذیل است :

1- صورت

2- 100

3- 222

4- مخرج کسر