بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

281 : خطوط کانتور در نقشه کدام مشخصه یک منطقه را نشان میدهد :

1- عرض

2- درجه حرارت

3- 1 و 2

4- ارتفاع


282 : یک سانتی متر نقشه در مقیاس لفظی چند متر در روی زمین است :

1- 200m

2- 500m

3- 700m

4- 800m


283 : 10km در روی زمین به مقیاس گرافی چند سانتی متر در نقشه میشود :

1- 1cm

2- 2cm

3- 5cm

4- 3cm


284 : استعمال رنگ در نقشه مفید است یا خیر :

1- نخیر

2- بلی

3- شاید

4- 1 و 3


285 : برای نشان دادن چوکات نقشه، اسم های مختلف محلات شهر ها از کدام رنگ استفاده میکنند :

1- سیاه

2- خاکستری

3- نارنجی

4- قهوه ئی


286 : رنگ سبز برای نشان دادن کدام قسمت ها در نقشه استفاده میشود :

1- سرزمین های سرسبز

2- جنگلات

3- مزارع

4- همه درست است


287 : رنگ سرخ برای نشان دادن کدام موارد ذیل در نقشه استفاده میشود :

1- خطوط مواصلاتی

2- شاهراه ها

3- مراکز اداری و سیاسی

4- همه موارد


288 : رنگ آبی برای معرفی کدام قسمت ها در نقشه مورد استفاده دارد :

1- ابحار و دریاها

2- خلیج ها و جهیل ها

3- آسمان

4- 1 و 2 درست است


289 : برای نمایش ریگستان در نقشه از کدام رنگ کار گرفته میشود :

1- زرد

2- کریمی

3- خاکی

4- بنفش


290 : رنگ جگری برای نشان دادن کدام حصص نقشه اختصاص داده شده است :

1- جبال

2- کوه ها

3- زمین خشک

4- 1 و 2


291 : در نقشه ها بین کدام ارتفاعات از رنگ جگری تیره کار گرفته میشود :

1- 800m الی 9000m

2- 500m الی 8000m

3- 200m الی 2100m

4- 3000m الی 3100m


292 : یخچال های نقاط مرتفع را در نقشه ها توسط کدام رنگ نشان میدهند :

1- زرد

2- سرخ

3- سفید

4- آبی خیره


293 : جهات در نقشه های جغرافیائی به چند طریقه مشخص میشود :

1- 1 طریقه

2- 2 طریقه

3- 4 طریقه

4- 3 طریقه


294 : حرف N در نقشه ها کدام جهت را نشان میدهد :

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


295 : سمت پائینی در امتداد طول البلدها کدام جهت را ارائه میکند :

1- شمال

2- جنوب

3- شمال شرق

4- غرب


296 : معمولا قسمت فوقانی نقشه ها کدام سمت را نشان می دهد.

1- جنوب

2- جنوب غرب

3- شمال

4- شرق


297 : هرگاه حصه پایانی نقشه سمت جنوب را ارئه کند سمت راست شما کدام جهت است :

1- شرق

2- شمال شرق

3- شمال غرب

4- غرب


298 : سمت شمال در نقشه های توپوگرافیت وسط کدام وکتور ها نشان داده میشود :

1- MgN

2- GN

3- TN

4- همه درست است


299 : شمال واقعی که قطب شمال زمین است به واسطه یکی از جوابات ذیل افاده میشود :

1- GN

2- UN

3- TN

4- ZN


300 : نشان دهنده شمال شبکه های خطوط نقشه «UTN» یا نقشه های «یونیورسل ترانسورس مرکاتور» یکی از حروف ذیل است :

1- TY

2- MK

3- GN

4- TN