بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

301 : MgN نشان دهنده کدام وکتور شمال است :

1- شمال واقعی

2- شمال مقناطیسی

3- شمال «UTM»

4- شمال حقیقی


302 : آیا وکتور های نشان دهنده شمال در تمام ممالک باهم دیگر یکسانند :

1- نخیر

2- بلی

3- شاید

4- معادل اند


303 : نقشه های جغرافیائی به اساس معیار های هندسی به چند نوع تصنیف میشوند :

1- 6 نوع

2- 8 نوع

3- 7 نوع

4- 20 نوع


304 : انواع ارتسامات کدام ها اند :

1- استوانه ئی، مخروطی و مستوی

2- ارتسام مولواید، سینوسایدل، گودز واکرت

3- دایروی و مثلثی

4- 1 و 2 درست است


305 : در ارتسام استوانه ئی کره شفاف زمین را در کدام قسمت استوانه شفاف قرار میدهند :

1- در عقب

2- در پیشرو

3- در داخل

4- در بیرون


306 : در اثر اجرای کدام عملیه در ارتسام استوانه ئی ارتسامات روی کره به روی کاغذ استوانه ئی انتقال میآبد :

1- انحراف نور

2- تابش نور

3- انکسار نور

4- همه جوابات


307 : طول عرض البلد ها که در قطبین صفر فرض میشود، در ارتسام استوانه ئی معادل کدام خط ترسیم میشود :

1- خط استوا

2- خط کانتور

3- خط گرینویچ

4- 2 و 3


308 : در یکی از ارتسامات ذیل ساحه قطبین چندین بار بزرگتر از شکل اصلی ارتسام میآبد :

1- مستوی

2- استوانه ئی

3- مخروطی

4- دایروی


309 : بهترین مثال ارتسام استوانه ئی کدام نقشه ها اند :

1- نقشه های مرکاتور

2- نقشه های کانتور

3- 1 و 2

4- هیچکدام


310 : ارتسام استوانه ئی درکدام مورد حایز اهمیت است :

1- پرتاب اقمار مصنوعی

2- بحر پیمائی

3- فضانوردی

4- همه جوابات


311 : استقامت زوایای یک محل را درارتباط به محل دیگر کدام نوع ارتسام به خوبی نشان میدهد :

1- مستوی

2- مخروطی

3- استوانه ئی

4- همه جوابات


312 : ارتسام مخروطی از لحاظ شکل و ساحه با سطح زمین :

1- متناسب

2- بزرگتر

3- مساوی

4- کوچکتر


313 : در ارتسام مخروطی کاغذ مخروط را بالای عرض البلد چگونه گذاشته میشود :

1- مماس

2- متقاطع

3- موازی

4- 1 و 2


314 : در ارتسام مستوی به کدام اساس دوایر طول البلد و عرض البلد و شکل قاره ها یا یک کشور در روی صفحه ارتسام انتقال میآبد :

1- انتشار نور

2- امواج نور

3- ذرات نور

4- نور اندازی


315 : آیا تصاویر اقمار مصنوعی برای تحلیل و تفسیر موضوعات جغرافیائی دارای اهمیت میباشد :

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- 2 و 3


316 : کیهان نورد امریکائی که باراول توسط اپولو 11 به فضا دست یافته و به سطح مهتاب پیاده شد چی نام داشت :

1- ریچارد

2- شکسپیر

3- آرمسترانگ

4- آرم سترگ


317 : جاذبه مهتاب نظر به جاذبه زمین شش مرتبه کمتر است نظریه یکی از اشخاص ذیل است :

1- سینوسایدل

2- آرمسترانگ

3- انشتین

4- هیچکدام


318 : تفاوت درجه حرارت بین روز و شب در مهتاب چند درجه است :

1- `200^{\circ} C`

2- `210^{\circ} C`

3- `300^{\circ} C`

4- `320^{\circ} C`


319 : وضعیت فزیکی قشر خارجی مهتاب چگونه است :

1- از ذرات خورد خاکی تشکیل شده

2- فاقد آب ، علف و فرش نباتی است

3- 1 و 2 صحیح است

4- تمام سطح مهتاب یخ است


320 : در تصاویر اقمار مصنوعی شکل زمین چگونه معلوم میشود :

1- معکبی

2- کروی

3- مخروطی

4- بیضوی