بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

321 : زمین در فضا بطور معلق بوده و به دور یکی از سیاره های ذیل میچرخد :

1- آفتاب

2- زحل

3- مهتاب

4- اورانوس


322 : شکل هندسی مدار های اقمار مصنوعی چگونه است :

1- دایروی

2- بیضوی

3- منحنی

4- همه جوابات


323 : فوتو های اقمار مصنوعی برای کدام علما کمک قابل ملاحظه میکند :

1- جیودیزی

2- کارتوگرافی

3- بیولوژی

4- 1 و 2


324 : کدام عوامل در کنترول اقلیم افغانستان سهم دارند :

1- زاویه تابش آفتاب و حرارت

2- ارتفاع، رطوبت و کتله های مرطوب هوا

3- فشار پست و بلند و وزش باد ها

4- همه جوابات


325 : بالای عرض البلد 34 درجه و 33 دقیقه در اول سرطان زاویه تابش آفتاب چند درجه و چند دقیقه است :

1- 78 دقیقه و 58 دقیقه

2- 78 درجه و 57 دقیقه

3- 78 ثانیه و 57 درجه

4- هیچکدام


326 : آب و هوای افغانستان در ماه سرطان چگونه است :

1- خشک

2- سرد

3- گرم

4- معتدل


327 : زاویه تابش آفتاب در اول ماه حمل و میزان چند درجه و چند دقیقه است :

1- 55 درجه و 57 دقیقه

2- 58 درجه و 66 دقیقه

3- 80 درجه و 60 دقیقه

4- 20 درجه و 30 دقیقه


328 : آب و هوای افغانستان در ماه های حمل و میزان چگونه است :

1- سرد

2- بارانی

3- معتدل

4- گرم


329 : افغانستان دربین کدام عرض البلد ها واقع است :

1- 29 درجه و 30 دقیقه

2- 30 درجه و 31 دقیقه

3- 38 درجه و 31 دقیقه

4- 1 و 3 درست است


330 : زمانیکه شعاع آفتاب بر خط استوا عمود باشد در جنوبترین نقطه افغانستان شعاع آفتاب به کدام زاویه میتابد :

1- 20 درجه و 30 دقیقه

2- 60 درجه و 30 دقیقه

3- 38 درجه و 31 دقیقه

4- 78 درجه و 55 دقیقه


331 : هرگاه آفتاب بالای خط استوا عمود شود شعاع آفتاب در شمالی ترین نقطه افغانستان به کدام زاویه میتابد :

1- 51 درجه و 52 دقیقه

2- 51 دقیقه و 29 درجه

3- 51 درجه و 29 دقیقه

4- هیچکدام


332 : وقتی که مرکز فشار پست در مجاورت جزایر آیسلند به وجود میآید کتله معین هوای مرطوب از سمت های ذیل داخل افغانستان شده و سبب برفباری وبارندگی میشود :

1- غرب

2- جنوب غرب

3- شمال غرب

4- 1 و 3


333 : وقتی که در مجاورت جزایر آیسلند مرکز فشارپست به وجود می آید یک کتله معین هوای مرطوب داخل افغانستان شده و عامل حالات ذیل میشود :

1- بارندگی

2- برفباری

3- ژاله

4- 1 و 2


334 : فشار بلند سایبریا در موسم زمستان چه نوع حالت را در اوضاع جوی افغانستان بار میآورد :

1- باران

2- برفباری دامنه دار

3- طوفان

4- قحطی


335 : عامل بوجود آمدن حرارت در زمین چی میباشد :

1- تابش آفتاب

2- وزش باد ها

3- دود و غبار

4- تبخیر آب


336 : افغانستان از لحاظ جیولوجیکی در قطار کدام کشور ها قرار دارد :

1- آسیائی

2- روبه انکشاف

3- کوهستانی

4- صحرائی


337 : کدام پدیده در افغانستان نسبت به دیگر فکتور های اقلیمی در وضع جوی آن تاثیر بیشتر دارد :

1- رطوبت

2- تغییرات حرارت نظر به ارتفاع

3- زاویه تابش آفتاب

4- برفباری


338 : حرارت با ارتفاع چگونه ارتباط دارد :

1- معکوس

2- مستقیم

3- رابطه ندارد

4- هیچکدام


339 : هر قدر ارتفاع زیاد شود بارندگی :

1- کم میشود

2- ثابت می ماند

3- افزایش میآبد

4- هیچکدام


340 : در هر صد متر ارتفاع حرارت چند درجه سانتی گرید تنزیل میآبد :

1- `2^{\circ} C`

2- `4^{\circ} C`

3- `5^{\circ} C`

4- `1^{\circ} C`