بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

341 : بزرگترین منبع نور، حرارت و انرژی در طبیعت یکی از اجسام ذیل است :

1- نفت

2- آفتاب

3- برق

4- گاز


342 : از آنجا که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است دارای چه نوع اقلیم میباشد :

1- بری

2- بحری

3- بسیار سرد

4- 1 و 2


343 : اختلاف درجه حرارت شبانه روزی در افغانستان از چه قرار است :

1- بسیار زیاد

2- زیاد

3- کم

4- متوسط


344 : اختلاف درجه حرارت خصوصیت کدام اقلیم است :

1- صحرائی

2- مرطوب

3- خشک

4- استوائی


345 : بارندگی بیشتر در کدام مناطق به مشاهده میرسد :

1- ریگستان ها

2- جنگلات

3- علفزار ها

4- کوه ها


346 : بارندگی های موسمی بحرهند در کدام سمت کشور ما باعث بارندگی در ماه های تابستان میگردد :

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب


347 : سالنگ شمالی از سطح بحر چند متر ارتفاع دارد :

1- 4230m

2- 3340m

3- 3350m

4- 4220m


348 : میدان هوائی کابل چند متراز سطح بحرارتفاع دارد :

1- 1830m

2- 1803m

3- 1818m

4- 1802m


349 : ارتفاع ولایت شبرغان از سطح بحر چند متر است :

1- 250m

2- 340m

3- 360m

4- 320m


350 : حد اکثر درجه حرارت سالنگ شمالی چند درجه است :

1- `18.4^{\circ} C`

2- `18.9^{\circ} C`

3- `22^{\circ} C`

4- `18.2^{\circ} C`


351 : در افغانستان کدام کتله های هوائی اثر گذار بوده و باعث بارندگی میشود :

1- جبهه سرد سایبریا از شمال

2- هوای مرطور خلیج فارس و باد های موسمی بحر هند

3- جبهه معتدل از آیسلند و بحیره کسپین

4- همه جوابات صحیح هستند


352 : حد اوسط فشار هوا در سطح بحر چقدر است :

1- 760 میلی متر

2- 750 میلی متر

3- 1 و 2

4- 780 میلی متر


353 : به هر اندازه که ارتفاع زیاد شود فشار هوا :

1- ثابت می ماند

2- کم میشود

3- تنزیل میآبد

4- 2 و 3


354 : کدام یکی ازممالک زیر در امریکایی شمالی بزرگترین ذخایرذغال سنگ جهان را دارا میباشد:

1- ایالات متحده امریکا

2- کاستاریکا

3- کانادا

4- پیرو


355 : کدام یکی ازسیارات ذیل از گازات هایدروجن وهیلیوم تتکیل شده است:

1- زهره

2- مشتری

3- پلوتو

4- نپتون


356 : کدام یکی از میوه های زیردر کشور ما بیشتر به شکل تازه استفاده میشود:

1- زردالو

2- مالته

3- شفتالو

4- سیب


357 : از کدام میوه زیر در کشور بیشتربه صورت خشک استفاده میشود:

1- آلو

2- بالو

3- زردآلو

4- شفتالو


358 : کدام شرکت هوای درسال 1333 هجری شمسی رسما به فعالیت خویش آغاز نمود:

1- کام ایر

2- افق شرق

3- آریانا

4- صافی


359 : از کدام میوه زیر در کشور بیشتر به صورت خشک استفاده میشود:

1- انار

2- کشمش

3- خربوزه

4- تربوز


360 : در کدام کشور زیر مردم به زبان عربی حامی تکلم می نمایند:

1- کینیا

2- واتیکان

3- سوریه

4- گابون