بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

361 : درکدام زلزله دریور دربین موتر لرزش را احساس میکند:

1- بسیار شدید

2- متوسط

3- شدید

4- نسبتا شدید


362 : در کدام کشور زیر مردم به لسان حامی عربی صحبت میکنند:

1- کینیا

2- گابون

3- تانزانیا

4- کویت


363 : درکشور ما اولین سویچبورد بطری دار تیلفون ظرفیت چند لین را داشت:

1- 33

2- 35

3- 30

4- 25


364 : حیوانات وحشی در کدام یک از مناطق ذیل زنده گی می نمایند:

1- تپه ها

2- جنگلات

3- مناطق مسکونی

4- دشت ها


365 : در جزیره بورینو کدام زبان ذیل رواج دارد:

1- مالزیایی

2- توگوس

3- منگولیایی

4- حامی


366 : اقوام سویدن ها و هالند پیروان کدام مذهب ذیل هستند:

1- کاتولیک

2- پروتستانت

3- عیسویت

4- ارتودوکس


367 : براساس تحقیقات چند فیصد محصـولات زراعتـی بـه سـطح جهـان در نتیجـه آبیـاری زمـین هـای زراعتـی بدسـت مـی آید:

1- %29

2- %37

3- %41

4- %36


368 : در کدام یکی از شهرهای ذیل منابع طبیعی دریایی و چاه ها کفایت می کند:

1- قریه ها

2- شهر های ساحلی

3- در شهر بزرگ و پرنفوس

4- در شهر های کوچک


369 : Telecommunication عبارت است از:

1- انکشاف ارتباطات

2- عدم ارتباطات

3- جهانی شدن

4- نظامی سیاسی


370 : پارک های ملی باید حد اقل چند هکتار باشد:

1- 5000

2- 1000

3- 2500

4- 2000


371 : در افغانستان حیوانات شبیه حیوانات یکی از محیط های ذیل می باشد:

1- تحت قطبی

2- قطبی

3- معتدله

4- تایگاه


372 : یکی از مناطق ذیل از پارک های ملی محسوب نمی گردد:

1- دره آجر

2- بند امیر

3- وادی هلمند

4- باغ ممله


373 : Globalization عبارت است از:

1- عدم ارتباط

2- نظام سیاسی

3- ارتباطات

4- جهانی شدن


374 : در سیستم میکانیزه زراعت از کدام ابزار ذیل استفاده نمی شود

1- تخم های اصلاح شده

2- نیروی حیوانی

3- کود کیمیاوی

4- تراکتور


375 : انرژی آفتاب به کدام شکل به سطح زمین میرسد:

1- گرم

2- سرد

3- نور و حرارت

4- مرطوب


376 : بوشمن مربوط کدام گروپ نژاد است:

1- سفید

2- گندمی

3- سرخ

4- سیاه


377 : بلند ترین قله هندوکش شرقی دارای کدام ارتفاع از سطح بحر میباشد:

1- 4448 متر

2- 7485 متر

3- 66888 متر

4- 8244 متر


378 : در تحقیقات جغرافیایی از کدام وسایل استفاده اعظمی صورت میگیرد:

1- کمپیوتر

2- اقمار مصنوعی

3- رادیو

4- انترنت


379 : معدن ذغال سنگ آشپشته در کدام دره ذیل موقعیت دارد:

1- وادی هلمند

2- دره سیغان

3- دره نورستان

4- دره پغمان


380 : نفت که از چاه ها استخراج میشود قبل از تصـفیه دارای کـدام یکـی از رنـگ هـای ذیـل میباشـد:

1- خاکستری

2- سیاه

3- سرخ

4- سفید