بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

21 : در کدام یکی از اقلیم هایی ذیل بین ارتفاع 2500 - 3000 متر به ملاحظه می رسد:

1- صحرایی

2- الپاین تندرا

3- ستیپ

4- بحری


22 : به کدام یکی از زبان هایی ذیل فقط در چند قریه محدود تکلم صورت می گیرد؟

1- اوزبکی

2- پشتو

3- دری

4- ارومری


23 : زبان آلمانی, زبان رسمی کدام کشور ذیل می باشد؟

1- ستونیا

2- لتونیا

3- هنگری

4- لختین اشتین


24 : بانک مرکزی در افغانستان به یکی از نام های ذیل یاد می گردد؟

1- پشتنی بانک

2- ملی بانک

3- د افغانستان بانک

4- عزیزی بانک


25 : کدام کشور اروپایی برق آبی فروان دارد؟

1- فرانسه

2- سویس

3- اتریش

4- آلمان


26 : کدام یکی از میدان هایی هوایی ذیل درجه دوم می باشد؟

1- میدان هوایی هلمند

2- میدان هوایی بامیان

3- میدان هوایی فراه

4- میدان هوایی مزار شریف


27 : اصطلاح Depression است از؟

1- فشار زیاد

2- فشار متوسط

3- فشار کم

4- فشار پست


28 : سیکارام قله بلند کدام کوه ذیل است:

1- سپین غر

2- تیر بند ترکستان

3- کوه بابا

4- فیروز کوه


29 : به هر اندازه که منطقه توریستی دورتر باشد، سفر توریست ها به آن منطقه چگونه می باشد؟

1- متوسط

2- بیشتر

3- بسیار زیاد

4- کمتر


30 : زبان ایتالوی شاخه از کدام یکی از زبان هایی ذیل می باشد:

1- لاتین

2- ارمنی

3- مالایی

4- البانی


31 : مناطق که توریست ها به آنجا میروند، باید کدام خصوصیات ذیل را داشته باشد:

1- خالی از سکنه باشد

2- سکنه بیشتر داشته باشد

3- در داخل شهرها باشد

4- از جذابیت خاص بر خوردار باشد


32 : خطوط کانتور ، عمق بحیره ، کوه ها و دریا ها در کدام نوع نقشه نشان داده می شود:

1- تکتونیک

2- هیپسومتریک

3- ارکیا لوجیکی

4- جیومور فولوجیکی


33 : کدام یکی از تاسیسات ذیل افغانستان را نماینده گی های خارجی هوایی استفاده می نماید

1- فابریکات

2- میدان هایی هوایی

3- دشت ها و پارک ها

4- شهرهایی عمومی


34 : مراکز فشار پست و بلند نظر به کدام موضوع ذیل دسته بندی می گردد:

1- دوایر عرض البلد و توپوگرافی

2- خطوط مساوی

3- جیومور فولوژی

4- دوایر طول البلد و جیومور فولوژی


35 : از گزینه هایی زیر یکی آن از نظام اقتصادی مطرح در جهان معاصر است؟

1- اقتصاد جهانی

2- فیودالیزم

3- نظام اقتصادی مختلط

4- کاپیتالیزم


36 : انتقال گاز توسط پایپ لاین به شهر مزار شریف به کدام هدف زیر بوده است:

1- به کار انداختن فابریکه کود و برق

2- روشن ساختن منازل

3- روشن ساختن جاده ها

4- روشن ساختن موسسات دولتی


37 : در کدام حوزه زلزله ها خطرات و زیان زلزله کمتر می باشد:

1- نسبتا شدید

2- متوسط

3- نسبتا متوسط

4- شدید


38 : معدن نفت انگوت در کدام یک از ولایات ذیل موقعیت دارد:

1- جوزجان

2- بادغیس

3- فاریاب

4- سرپل


39 : سیلاب در سال 1320 هجری شمسی کدام قریه ذیل را به سیگالخ مبدل ساخت:

1- گل دره

2- کوهدامن

3- کوهستان

4- نجراب


40 : زبان پرتگالی در چند کشور جهان زبان رسمی اولی یا دوم به شمار می رود:

1- 15

2- 6

3- 21

4- 11