بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

381 : ریاست هوایی ملکی هنگام تاسیس خویش در 1335 هـ ش دارای چند مؤسسه عمده هواشناسی و هوانوردی بود:

1- سه مؤسسه

2- یک مؤسسه

3- پنج مؤسسه

4- دو مؤسسه


382 : ساحه کم ارتفاع حوزه هلمند در کدام منطقه موقعیت دارد:

1- جنوب غرب

2- شمال

3- شمال غرب

4- شمال شرق


383 : قله شامخ هندوکش شرقی چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد:

1- 9000

2- 11500

3- 7000

4- 5000


384 : اتموسفیرکدام سیاره بطور کامل از کاربن دای اکساید تشکیل شده است:

1- مشتری

2- زهره

3- مریخ

4- عطارد


385 : سریع ترین راه تولید برق، استفاده از کدام نوع انرژی میباشد:

1- انرژی آبی

2- انرژی باد

3- انرژی جیوترمال

4- انرژی آفتاب


386 : کدام جوابات ذیل معنی فشار پست را افاده می کند :

1- Low pressure

2- Cyclone

3- Depression

4- همه درست است


387 : Anticycione یا High pressure چی معنی میدهد :

1- دوران

2- فشاربلند

3- فشار متوسط

4- 2 و 3 درست است


388 : جریان باد دایما از مراکز فشار بلند به کدام استقامت حرکت میکنند:

1- به استقامت فشار بلند

2- به استقامت غرب

3- به استقامت فشارپست

4- به استقامت شرق


389 : مراکز فشار پست و بلند رانظر به کدام پدیده میتوان دسته بندی نمود :

1- عرض البلدها

2- توپوگرافی

3- طول البلدها

4- 1 و 2 درست است


390 : مناطق گرم کدام مراکز فشار در خود شکل میدهند :

1- فشار متوسط

2- فشارسرد

3- فشار پست

4- فشار کم


391 : فشار بلند درچه نوع مناطق بوجود میآید

1- گرم

2- معتدل

3- 1 و 2 درست است

4- سرد


392 : ساحه خط استوا دارای چه نوع مرکز فشار است:

1- پست

2- بسیاربلند

3- نرم

4- سرد


393 : نظر به تقسیمات عرض البلدها مراکز فشار به چند بخش شده اند :

1- سه بخش

2- چهار بخش

3- دو بخش

4- پنچ بخش


394 : درساحه خط سرطان و جدی کدام مرکز فشار دیده میشود :

1- پست و بلند

2- پست

3- 1 و 2

4- بلند


395 : ساحه دایره آرکتیک و انتارکتیک در مقایسه با کدام مناطق دارای مرکز فشار پست است :

1- قطبین

2- غرب

3- کوه ها

4- آسیای میانه


396 : ساحه قطبین دارای چه نوع مراکز فشار است :

1- سرد

2- یخ

3- بلند

4- بارده


397 : افغانستان در ساحه فشار بلند نیمکره شمالی واقع است بنابر آن:

1- آسمان صاف دارد

2- بارندگی بیشتر دارد

3- بارندگی کمتر دارد

4- 1 و 3


398 : مناطق اقلیمی افغانستان به چند دسته تقسیم شده است :

1- هفت دسته

2- شش دسته

3- دو دسته

4- پنچ دسته


399 : کدام مناطق تحت تأثیر اقلیم صحرائی قرار دارند :

1- ریگستان صدیقی و دشت مارگو

2- دشت جهندم و دشت بکوا

3- یک نوار صحرائی در امتداد دریای آمو

4- همه جوابات


400 : بارندگی در اقلیم صحرائی چگونه واقع می شود :

1- کم

2- فوق العاده کم

3- وقفه ئی

4- 2 و 3