بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

401 : نباریدن برف و تغییر زیاد در جه حرارت شب و روز در زمستان و تابستان مشخصه چه نوع اقلیم است :

1- اقلیم صحرائی

2- اقلیم ستپ

3- اقلیم تحت استوائی

4- اقلیم مونسونی


402 : احجار از هم شکسته و توده های خورد و بزرگ ریگی بشکل DUNE در مناطق تحت تأثیر چه نوع اقلیم به مشاهده میرسد :

1- کوهستانی

2- اقلیم صحرائی

3- اقلیم ستپ

4- اقلیم سرد


403 : چه نوع نباتات در مناطق صحرائی میرویند :

1- مقاوم در برابر حرارت

2- مقاوم در برابر کمی رطوبت

3- نباتات خار دار و زقوم

4- همه جوابات


404 : ساحه سپین غر و مناطق کوهستانی نورستان شامل کدام اقلیم میباشد :

1- اقلیم گرم

2- اقلیم حاره ئی

3- اقلیم مونسون

4- 2 و 3


405 : ولایت پکتیا وبه خصوص خوست از وزش بادهای مونسونی کدام بحر مستفید می شوند :

1- بحر آرام

2- بحیره هند

3- بحیره سرخ

4- 1 و 3


406 : مناطق اقلیم مونسون افغانستان در زمستان توسط کدام جریان هوا مرطوب میشود :

1- جریان سرد سایبریا

2- جریان سرد بالکان

3- جریان بحر هند

4- جریان سرد جنوب


407 : هوای مرطوب اقلیم مونسونی زمینه رشد کدام نباتات را مساعد ساخته است :

1- ارچه و بلوط

2- نشتر و جلغوزه

3- 1 و 2

4- خرما و توت


408 : هوای ساحه اقلیم مونسونی در ماه های عقرب وقوس چگونه می باشد :

1- خشک

2- نسبتأ گرم

3- سرد

4- نسبتاً خشک


409 : به جز از ماه های عقرب و قوس در دیگر ماه های سال هوای اقلیم ساحه مونسون چه وضع را اختیار میکند :

1- مرطوب

2- گرم

3- خشک

4- 2 و 3 درست است


410 : مقدار بارندگی ساحه اقلیم مونسون سالانه بین 460 و 680 ملی متر میباشد بنا یک منطقه :

1- خشک را وانمود میکند

2- سرد را وانمود میکند

3- نسبتاً مرطوب را وانمود میکند

4- بارانی را وانمود میکند


411 : اقلیم مدیترانه ئی در کدام مناطق افغانستان وجود دارد :

1- غربی

2- شرقی

3- کوهستانی

4- 2 و 3 درست است


412 : اقلیم مدیترانه دارای چند خصوصیت است :

1- دو

2- پنج

3- سه

4- چهار


413 : در افغانستان ساحه اقلیم ستپ نظر به اقلیم مونسون و مدیترانه ئی :

1- کمتر است

2- برابر است

3- بیشتر است

4- هیچکدام


414 : تابستان خشک و بسیار گرم و بارندگی بیشتر در ایام زمستان خصوصیت کدام اقلیم در کشور است :

1- اقلیم مونسونی

2- اقلیم صحرائی

3- الپاین تندرا

4- اقلیم مدیترانه ئی


415 : درجه حرارت وسطی اقلیم مدیترانه ئی در تابستان در کدام حدود می باشد :

1- بالاتر از 22 درجه

2- پائین تر از 32 درجه

3- پائین تر از 22 درجه

4- 1 و 3 درست است


416 : مقدار بارندگی اقلیم مدیترانه ئی بخصوص در فصل زمستان از بیست ملی متر تا چند ملی متر میرسد :

1- 50mm

2- 40mm

3- 30mm

4- 25mm


417 : مقدار بارندگی جلال آباد در طول سال از 147 ملی متر به چند ملی متر تغییر میآبد :

1- 320mm

2- 490mm

3- 210mm

4- 390mm


418 : برف باری در کدام ارتفاعات کوه سپین غر دیده می شود :

1- بلندتر از 900m

2- بلندتر از 200m

3- بلندتر از 600m

4- بلندتر از 1000m


419 : نباتات فامیل ستروس، برنج، نیشکر، درخت خرما و سرو در کدام آب و هوا میرویند :

1- مونسونی

2- مدیترانه ئی

3- صحرائی

4- سرد


420 : خصوصیت بارز اقلیم ستپ کدام است :

1- گرمی

2- آب و هوای مرطوب

3- آب و هوای بری

4- 1 و 3 درست است