بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

441 : در یکی از دوره های ذیل ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی بنامب تیتس فراگرفته بود :

1- میزوزویک

2- پری کامبرین

3- سینوزویک

4- پریمین


442 : سلسله جبال راکی، آلپ، همالیا و هندوکش در یکی از دوره های ذیل تشکیل شده اند :

1- قرون وسطی

2- ترشیری

3- کواترنری

4- 2 و 3 درست است


443 : اکثر نوعیت احجار عهد میزوزویک را چه نوع احجار تشکیل میدهد :

1- احجار آهکی

2- ریگی و شیل ها

3- کانگلومرات ها

4- همه درست است


444 : انواع احجار عهد میزوزویک در کدام نقاط به ملاحظه می رسد :

1- در غرب کشور

2- در صفحات جنوبی

3- در شمال شرق

4- 1 و 3 درست است


445 : تخت رستم در مزار شریف و هزار سمچ سمنگان تماماً دارای آهک لایم و مارل بوده نشان دهنده یکی از موضوعات ذیل است :

1- بقایای بحر تیتس

2- بقایای عصرسنگ

3- بقایای آتشفشان

4- بقایای حیوانات


446 : بقایای مهم احجار رسوبی عهد سوم معرفت الارضی (Cenozoic) را چه نوع احجار تشکیل میدهند :

1- شیل ها

2- کانگلومرات ها

3- احجار ریگی و آتشفشانی

4- همه جوابات


447 : در عصر کواترنری چند نوع رسوب گذاری به ملاحظه میرسد

1- یک نوع

2- دو نوع

3- چهار نوع

4- سه نوع


448 : عامل رسوب گذاری در عصر کواترنری چی بوده است :

1- باد

2- آب

3- یخ

4- موج


449 : رسوب گذاری های عصر کواترنری در کدام نواحی کشور دیده میشود :

1- دریا ها

2- نواحی نیمه صحرائی

3- نقاط هموار

4- 2 و 3 درست است


450 : ساختمان های عصر کواترنری در کدام نواحی کشور به مشاهده میرسد :

1- جنوب غرب افغانستان

2- دشت های نیمروز، مارجه، نوزاد و گودزیره

3- فراه، نیمروز، هلمند و کندهار

4- همه جوابات


451 : کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر چند متر است :

1- 259m

2- 592m

3- 300m

4- 450m


452 : کمترین ارتفاع افغانستان در کجا موقعیت دارد :

1- غرب پغمان

2- جنوب آمو

3- شمال غرب خماب

4- شمال قندهار


453 : بلند ترین نقطه افغانستان شامل کدام سلسله کوه ها است :

1- تیربند ترکستان

2- هندوکش شرقی

3- کوه بابا

4- سپین غر


454 : بلند ترین نقطه افغانستان چند متراز سطح بحر ارتفاع دارد :

1- 7486m

2- 7750m

3- 7485m

4- 3000m


455 : مرتفع ترین قله افغانستان چی نام دارد :

1- نوشاخ

2- چتپال

3- چترال

4- تراجمیر


456 : ارتفاع قله تراجمیر در چترال به چند متر میرسد :

1- 7485m

2- 7750m

3- 7740m

4- 7840m


457 : ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع شامل چند حوزه می شود :

1- 3 حوزه

2- 2 حوزه

3- 4 حوزه

4- 5 حوزه


458 : سرزمین های که از 300 الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند شامل چه نوع اراضی میشوند :

1- اراضی پست

2- اراضی کم ارتفاع

3- اراضی متوسط

4- 1 و 2 درست است


459 : اراضی حاصل خیز و زراعتی افغانستان در کدام ارتفاع از سطح بحر قرار دارند :

1- 5000m الی 6000m

2- 500m الی 600m

3- 500m الی 2000m

4- 2000m الی 6000m


460 : اراضی که از 2000 الی 6000 متر از سطح بحر ارتفاع دارند کدام قسمت ها رامعرفی می کنند :

1- سلسله جنگلات

2- سلسله کوه ها

3- صحرا ها

4- وادی ها