بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

461 : اراضی کم ارتفاع افغانستان به چند حوزه تقسیم میشوند :

1- سه حوزه

2- دو حوزه

3- پنج حوزه

4- چهار حوزه


462 : حوزه های کم ارتفاع کشور ما کدام ها اند :

1- حوزه آمو

2- حوزه هلمند

3- حوزه ننگرهار

4- همه جوابات


463 : ساحه کم ارتفاع آمو در کدام قسمت کشور ما موقعیت دارد :

1- شمال غرب

2- جنوب

3- شمال

4- شرق


464 : ساحه کم ارتفاع آمو از کجا شروع میشود :

1- از غرب دریای قیصار

2- از شرق دریای قیصار

3- از جنوب کوکچه

4- از شمال فرخار


465 : ساحه کم ارتفاع آمو از ارتفاع چند متری آغاز می شود :

1- 256m

2- 259m

3- 290m

4- 425m


466 : ساحه گسترش حوزه کم ارتفاع آمو تا به کدام مناطق میرسد :

1- آئین قلعه

2- درقد

3- ینگی قلعه

4- 2 و 3 درست است


467 : مناطق شبرغان، دولت واندخوی شامل کدام حوزه کم ارتفاع میشوند :

1- حوزۀ هلمند

2- حورۀ سیستان

3- حوزۀ آمو

4- هیچکدام


468 : حوزۀ کم ارتفاع هلمند در کدام قسمت کشور ما وقع است :

1- جنوب غرب

2- شمال

3- غرب

4- جنوب


469 : نواحی دشت گودزیره، دشت جهندم، دشت امیران، چخانسور، زرنج، کنگ، هامون پوزک و هامون صابری شامل یکی از حوزۀ های کم ارتفاع ذیل میشوند :

1- ننگرهار

2- هلمند

3- هرات

4- آمو


470 : نواحی سواحل دریای کابل از حصه جلال آباد تا قسمت لعل پور شامل کدام حوزۀ کم ارتفاع میشوند :

1- حوزۀ هلمند

2- حوزۀ آمو

3- حوزۀ ننگرهار

4- حوزۀ کابل


471 : خصوصیت اقلیمی حوزۀ کم ارتفاع ننگرهار چه نوع است :

1- مدیترانه ئی

2- تحت استوائی

3- مونسونی

4- الپاین تندرا


472 : ساحه کم ارتفاع آمو باداشتن رطوبت کافی چگونه اراضی را به وجود آورده است :

1- زراعتی

2- صحرائی

3- علفزار

4- فرش نباتی


473 : پیداوار زراعتی حوزۀ کم ارتفاع ننگرهار کدام نباتات اند :

1- نباتات مدیترانه ئی

2- نباتات خاردار

3- نیشکرو جلغوزه

4- گندم و جو


474 : سلسله جبال و ارتفاع بلند چند حصه افغانستان را تشکیل میدهند :

1- 1/2 حصه

2- 2/3 حصه

3- 1/3 حصه

4- هیچکدام


475 : یگانه عامل طبیعی که وضع صحرائی بودن مناطق افغانستان را برهم زده و زمینه را برای بارندگی های کوهستانی مساعد ساخته عبارت از چی میباشد :

1- دریاها

2- جنگلات

3- صحرا ها

4- کوه ها


476 : افغانستان که در ساحه مرکز فشار بلند واقع است هرگاه سلسله جبال هندوکش در آن وجود نمیداشت چگونه محیط را تشکیل میداد :

1- صحرائی

2- ریگستانی

3- 1 و 2 درست است

4- سرسبز


477 : برفهای نقاط مرتفع افغانستان در تابستان آب شده و در عرصه های ذیل از آن استفاده میشود :

1- زراعت

2- نوشیدن

3- تولید برق

4- همه جوابات


478 : اکثر ذخایر بزرگ معدنی افغانستان از قبیل فلزات، سنگ ها قیمتی و غیره بیشتر در یکی از این نقاط موجود است:

1- بستر دریاها

2- کوه ها

3- وادی ها

4- جنگلات


479 : بزرگترین و معروف ترین سلسله کوه های افغانستان چی نام دارد :

1- هندوکش

2- سپین غر

3- پامیر

4- کوه بابا


480 : سلسله جبال هندوکش از طرف شمال شرق به استقامت جنوب غرب الی کدام کوه امتداد یافته است :

1- کوه سلیمان

2- سپین غر

3- کوه بابا

4- 1 و 3 درست است