بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

481 : سلسله هندوکش در کدام نواحی ساحه وسیع را اشغال کرده است :

1- در نواحی شمالی

2- در نواحی مرکزی

3- در نواحی شرقی

4- در نواحی غربی


482 : در کدام سال یک پایه ماشین تولید برق در شهر جلال آباد به کار انداخته شد

1- 1290 هـ ش

2- 1275 هـ ش

3- 1277 هـ ش

4- هیچکدام


483 : یک پایه ماشین تولید برق که در شهر جلال اباد به کار انداخته شد به چی اندازه ظرفیت داشت:

1- 20 کیلووات

2- 18 کیلووات

3- 17 کیلووات

4- 19 کیلووات


484 : دستگاه برق که در شهر جلال آباد به کار انداخته شده بود توسط کدام انرژی فعالیت میکرد؟

1- زغال سنگ

2- نفت

3- بخار

4- گاز


485 : بند های برق که در افغانستان اعمار گردیده از مدت چند سال به بدینسو هیچ گونه انکشاف و پیشرفت در آن صورت نگرفته:

1- 30 سال

2- 35 سال

3- 40 سال

4- 45 سال


486 : افغانستان دارای چند هزار میگاوات ظرفیت برقی میباشد؟

1- 23000 میگاوات

2- 21000 میگاوات

3- 22000 میگاوات

4- 24000 میگاوات


487 : از جمله چند هزار میگاوات برق افغانستان آبی میباشد؟

1- 1000 میگاوات

2- 23000 میگاوات

3- 24000 میگاوات

4- هیچکدام


488 : در کدام سال تولید سرانه انرژی برق در افغانستان به 41 کیلووات ساعت رسید؟

1- 1986 م

2- 1976 م

3- 1987 م

4- 1967 م


489 : افغانستان از اوسط تولید سرانه انرژِی برق در جهان چند مرتبه کمتر بود

1- 24 مرتبه

2- 44 مرتبه

3- 42 مرتبه

4- 22 مرتبه


490 : در حدود چند میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال شده میتواند:

1- 5.2

2- 2.5

3- 2.8

4- 8.2


491 : دستگاه برق بند جبل السراج روی کدام دریا اعمار گردیده است؟

1- دریای کندز

2- دریای غزنی

3- دریای کنر

4- دریای سالنگ


492 : ارتفاع دستگاه بند برق جبل السراج با توربین چند متر میباشد؟

1- 27 متر

2- 37 متر

3- 47 متر

4- 17 متر


493 : کار ساختمان دستگاه برق جبل السراج چند سال را در بر گرفت:

1- 6 سال

2- 5 سال

3- 4 سال

4- 3 سال


494 : کار دستگاه بند برق جبل السراج در کدام سال آغاز شد؟

1- 1292 هـ ش

2- 1296 هـ ش

3- 1294 هـ ش

4- 1298 هـ ش


495 : دستگاه بند برق جبل السراج دارای چند توربین میباشد؟

1- دو توربین

2- سه توربین

3- شش توربین

4- شش توربین


496 : آیا دوره استهلاک دستگاه بند برق جبل السراج تکمیل گردیده است:

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- هیچکدام


497 : امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک چند سال را دربر گرفت

1- یک سال

2- چهار سال

3- سه سال

4- شش سال


498 : امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک با کدام هزینه اعمار گردید؟

1- 15 میلیون افغانی

2- 15 میلیون دالر

3- 15 میلیون یورو

4- هیچکدام


499 : فابریکه برق آبی چک وردک در قسمت تحتانی چند متر ارتفاع دارد؟

1- 9 متر

2- 11 متر

3- 13 متر

4- 15 متر