بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

41 : کدام یک از شاهراه های زیر طویل ترین شاهراه می باشد:

1- کندهار – هرات

2- سرخکان –مهترلام

3- کندز – تالقان

4- کندز – شیرخان بندر


42 : با تاسیس کدام یک از ریاست های زیر زمینه توسعه و پیشرفت هوانوردی افغانستان مساعد گردید:

1- ریاست هوانوردی ملکی

2- ریاست مبارزه با حوادث

3- ریاست توریزم بین المللی

4- ریاست اصطلاحات اداری


43 : کدام زبان زیر از جمله زبان های لاتینی است:

1- کانادایی

2- روسی

3- هالندی

4- جرمنی


44 : شرکت هوایی آریانا تقریبا چند شهر بزرگ دنیا را تحت پوشش پرواز های خود قرار داده است:

1- 17

2- 18

3- 16

4- 30


45 : کدام یک از معادن نفتی ذیل در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل موقیعت دارد:

1- معدن نفت آق دریا

2- معدن نفت انگوت

3- معدن نفت جرقدوق

4- معدن نفت اندخوی


46 : عرض هامون پوزک به چند کیلومتر میرسد:

1- 28

2- 30

3- 24

4- 35


47 : کدام یک از معادن نفتی زیر در ولایت سرپل موقعیت دارد:

1- معدن نفت انگوت

2- معدن نفت خواجه بولان

3- معدن مس عینک

4- معدن نفت خواجه گوگردک


48 : در کدام یک از سالهای زیر اولویت های کیفیت نفوس از لحاظ ترکیب ذکور و اناث مطالعه قرار گرفت:

1- 1373 هـ ش

2- 1383هـ ش

3- 1385 هـ ش

4- 1387هـ ش


49 : به زبان پشه یی در کدام یک از ولایات ذیل مردم صحبت میکند:

1- ولایت کنر

2- ولایت نورستان

3- ولایت بدخشان

4- ولایت تخار


50 : در براعظم آسیا چند کشور محاط به خشکه است:

1- 13 کشور

2- 15 کشور

3- 12 کشور

4- 25 کشور


51 : افغانستان یک کشور کوهستانی در یکی از موقعیت های ذیل می باشد:

1- آسیای جنوبی

2- آسیای مرکزی

3- آسیای شمالی

4- آسیای غربی


52 : افغانستان در کدام نیمکره واقع است:

1- نیمکره شمالی

2- نیمکره جنوبی

3- در بین هردو نیمکره

4- هیچکدام


53 : مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است:

1- 65200

2- 652000

3- 6520

4- 6520000


54 : مساحات کدام کشور اروپایی بزرگتر از افغانستان است:

1- جرمنی

2- فرانسه

3- انگلستان

4- هیچکدام


55 : چند کشور اروپائی بزرگتر از افغانستان است:

1- دو کشور

2- پنج کشور

3- تمام کشور های اروپائی

4- هیچ کشور اروپائی


56 : افغانستان در براعظم آسیا از لحاظ مساحت درجه چند است:

1- 11

2- 13

3- 12

4- 10


57 : نفوس افغانستان در سال 1388 هـ ش چند میلیون تخمین زده شده است:

1- 25 میلیون نفر

2- 26 میلیون نفر

3- 28 میلیون نفر

4- 30 میلیون نفر


58 : کشور درجه دوازدهم آسیا از لحاظ مساحت کدام کشور است:

1- پاکستان

2- ایران

3- روسیه

4- افغانستان


59 : طول اعظمی افغانستان چقدر است:

1- 1200 کیلومتر

2- 12000 کیلومتر

3- 912 کیلومتر

4- 1000 کیلومتر


60 : طول اعظمی افغانستان در بین کدام نقاط است:

1- دره یولی الی ذوالفقار

2- ذوالفقار الی خماب

3- خماب الی دره یولی

4- دره یولی الی های چگایی