بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

61 : عرض اعظمی افغانستان چقدر است:

1- 912 کیلومتر

2- 1200 کیلومتر

3- 900 کیلومتر

4- 1100 کیلومتر


62 : مساحت منگولیا نسبت به افغانستان :

1- کم است

2- زیاد است

3- مساوی است

4- هیچکدام


63 : کدام یکی از کشور های ذیل نسبت به افغانستان کوچکتر است:

1- برما

2- ترکیه

3- پاکستان

4- تاجکستان


64 : نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر هند چقدر است:

1- 290 کیلومتر

2- 320 کیلومتر

3- 390 کیلومتر

4- 350 کیلومتر


65 : افغانستان از طرف شمال متصل به یکی از کشور های ذیل نیست:

1- پاکستان

2- تاجکستان

3- ازبکستان

4- ترکمنستان


66 : افغانستان از طرف شمال متصل به یکی از کشور های ذیل است:

1- ترکمنستان

2- تاجکستان

3- ازبکستان

4- همه درست است


67 : در غرب افغانستان کدام یکی از کشور های ذیل وجود دارد:

1- ایران

2- روسیه

3- پاکستان

4- ترکمنستان


68 : در شمال شرق افغانستان کدام کشور موقعیت دارد:

1- هند

2- چین

3- پاکستان

4- ترکمنستان


69 : کم ترین عرض افغانستان چقدر است:

1- 24 کیلومتر

2- 30 کیلومتر

3- 34 کیلومتر

4- 50 کیلومتر


70 : عرض اضغری افغانستان در کدام قسمت موقعیت دارد:

1- کوه های چگایی

2- کوه پامیر

3- دره یولی

4- هیچکدام


71 : افغانستان محل اتصال چند حوزه اقتصادی است:

1- 3

2- 5

3- 4

4- 6


72 : کدام کشور ها به بحر راه ندارند:

1- آسیای جنوبی

2- آسیای میانه

3- آسیای شرقی

4- هیچکدام


73 : در قرن 19 به اثر کدام سیاست پیشروی کدام کشورها قسمت های از افغانستان جدا گردید:

1- روسیه

2- امریکا

3- انگلستان

4- 1 و 3 درست است


74 : در قرن 19 کدام کشور فتوحات را در آسیای مرکزی آغاز کرد:

1- امریکا

2- چین

3- انگلستان

4- روسیه


75 : جهت تثبیت سرحدات افغانستان با روسیه نماینده انگلیس کی بود:

1- لارد گرینویل

2- پرنس گورچکوف

3- علی خانوف

4- چارلس پت


76 : سرحدات افغانستان در کدام سال تعیین گردید:

1- 1875 میلادی

2- 1870 میلادی

3- 1873 میلادی

4- 1800 میلادی


77 : خط سرحدی امیر شیرعلی خان مسیر کدام دریاها است:

1- پنج آمو

2- آمو تخار

3- پنج واخان

4- آمو واخان


78 : خط سرحدی امیر شیر علی خان چقدر طول دارد:

1- 900 کیلومتر

2- 1200 کیلومتر

3- 1000 کیلومتر

4- 1100 کیلومتر


79 : به اساس معاهده 22 جوزای سال 1325 خط وسط کدام دریا سرحد افغانستان شناخته شد:

1- دریای پنج

2- دریای آمو

3- دریای واخان

4- دریای سالنگ


80 : بعد از معاهده 1325 کدام جزیره جز خاک افغانستان شد:

1- ینگه قلعه

2- زرقول

3- درقد

4- همه درست است