بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

101 : دولت روسیه خط سرحدی پامیر را در کدام سال تایید کرد:

1- 1990 میلادی

2- 1985 میلادی

3- 1986 میلادی

4- 1988 میلادی


102 : بعد از تاسیس جمهوری چین در سال 1949 میلادی مذاکرات سرحدی در دوره سلطنت کدام پادشاه صورت گرفت:

1- ظاهر شاه

2- نادر شاه

3- داود خان

4- هیچکدام


103 : جمهوری مردم چین در کدام سال تاسیس شد:

1- 1949 میلادی

2- 1946 میلادی

3- 1957 میلادی

4- 1960 میلادی


104 : افغانستان با کشور چین به چی اندازه سرحد دارد:

1- 92 متر

2- 92 کیلومتر

3- 94 کیلومتر

4- 90 کیلومتر


105 : علامه گذاری و نصب پیلرها در سرحد با چین در کدام سال صورت گرفت:

1- 1340 هـ ش

2- 1342 هـ ش

3- 1344 هـ ش

4- 1343 هـ ش


106 : به اثر نفاق برادران کدام شخص بعضی مناطق افغانستان به دست انگلیس ها افتاد:

1- وزیر فتح خان

2- شاه محمود

3- شاه دوست

4- وزیر اکبر خان


107 : انگلیس ها برای قبول کردن هیات سیاسی کدام شخص به امیر عبدالرحمن خان یادداشت فرستاد:

1- جنرال پالک

2- جنرال رابرت

3- جنرال جوزف

4- همه درست است


108 : عساکر ورودی عبدالرحمن خان به شمول چند نفر بود:

1- یک لک

2- دو لک

3- سه لک

4- چهار لک


109 : جنرال رابرت خواستار قبول شدن هیات سیاسی در کجا بود:

1- کندز

2- هرات

3- بلخ

4- جلال آباد


110 : هیات سیاسی انگلیسی به سرکرده گی مارتمیر دیورند چند نفری بود:

1- 17 نفری

2- 15 نفری

3- 10 نفری

4- 5 نفری


111 : مواد معاهده دیورند توسط کی ترتیب شده بود:

1- روس ها

2- افغانها

3- انگلیس ها

4- همه درست است


112 : امیر عبدالرحمن خان معاهده دیورند را در کجا امضا نمود:

1- قصر چهلستون

2- قصر دلگشاه

3- ارگ

4- قصر تاج بیگ


113 : معاهده دیورند در کدام ماه سال 1893 امضا شد:

1- دسمبر

2- جولای

3- اکتوبر

4- نوامبر


114 : عبدالرحمن خان معاهده دیورند را به مشوره کی امضا نمود:

1- مردم

2- اراکین دولت

3- کابینه

4- بدون مشوره


115 : طول خط فرخی دیورند چقدر است:

1- 1900 کیلومتر

2- 1920 کیلومتر

3- 1930 کیلومتر

4- 1950 کیلومتر


116 : در امضاء معاهده دیورند نقاط حاکم استراتیژیک به جانب کدام کشور قرار گرفت:

1- چین

2- روسیه

3- افغانستان

4- هند بریتانوی


117 : بعد از امضاء معاهده دیورند شورشها خصوصاً در کدام قبایل آغاز یافت:

1- وزیر

2- سوز

3- پنجابی

4- 1و 2 درست است


118 : انگلیس ها به جبر و ستم به قناعت قبایل:

1- موفق نشدند

2- موفق شدند

3- شاید موفق شده باشند

4- شاید موفق نشده باشند


119 : بعد از معاده دیورند انگلیس ها چقدر پول اضافی به عبدالرحمن خان می پرداختند:

1- 18 لک

2- 10 لک

3- 6 لک

4- 12 لک


120 : به طرف غرب افغانستان چند خط سرحدی وجود دارد:

1- سه

2- پنج

3- یک

4- دو