بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

121 : خطوط سرخدی مکمهان و فخری در کدام سمت افغانستان واقع است:

1- شمال

2- شرق

3- غرب

4- جنوب


122 : منطقه سیستان در کدام قسمت کشور واقع است:

1- شمال غرب

2- جنوب غرب

3- جنوب شرق

4- شمال شرق


123 : سرکرده قبیله سربند کی بود:

1- علی خانوف

2- علی خان

3- علی مونوف

4- علی جان


124 : تحقیقات ریس هیات انگلیس با سران ایرانی و افغانی در سیستان چه مدت طول کشید:

1- پنج سال

2- سه سال

3- دو سال

4- چهار سال


125 : مناطق غرب رود نادعلی به کدام نام یاد می گردد:

1- سیستان خاص

2- ماورای سیستان

3- سیستان تمام

4- همه درست است


126 : مناطق شرق رود نادعلی به کدام نام یاد می شود:

1- سیستان خاص

2- ماورای سیستان

3- سیستان تمام

4- همه درست است


127 : ماورای سیستان مربوط کدام کشور است:

1- افغانستان

2- روسیه

3- پاکستان

4- ایران


128 : سیستان خاص مربوط کدام کشور است:

1- افغانستان

2- ایران

3- پاکستان

4- روسیه


129 : آب دریای هلمند در کدام سال از مسیر اصلی خود ( رود نادعلی) منحرف شد:

1- 1270 هـ ش

2- 1271 هـ ش

3- 1273 هـ ش

4- 1274 هـ ش


130 : رود پریان در کدام یکی از جهت های رود نادعلی قرار دارد:

1- شمال

2- غرب

3- شرق

4- جنوب


131 : در زمان گولد سمت خط سرحدی روی اراضی عالمه گذاری:

1- شده بود

2- نشده بود

3- ممکن بود

4- ناممکن بود


132 : دولت افغانستان مسیر اصلی دریای هلمند کدام رود را میداند:

1- رود پریان

2- رود نادعلی

3- 1 و 2 درست است

4- هیچکدام


133 : تحقیقات مکمهان برای تعیین سرحد میان ایران وافغانستان چه مدت طول کشید:

1- 3 سال

2- 2 سال و 3 ماه

3- 2 سال

4- 3 سال و 2 ماه


134 : خط سرحدی مکمهان در کدام سمت کشور مان موقعیت دارد:

1- جنوب غرب

2- شمال شرق

3- شمال غرب

4- جنوب شرق


135 : وقتیکه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به نسبت کمبود آب شکایات کرد کدام کشور خواهش وساطت نمود:

1- روسیه

2- ترکیه

3- امریکا

4- انگلستان


136 : برای تعیین سرحد شمال غربی از کدام کشور طلب وساطت صورت گرفت:

1- ایران

2- روسیه

3- ترکیه

4- هند


137 : افغانستان به اساس تشکیلات واحد های اداری دوره امان الله خان به چند ولایت تقسیم شده بود:

1- 5 ولایت

2- 4 ولایت

3- 7 ولایت

4- 2 ولایت


138 : کدام یکی از ولایات ذیل شامل ولایات اعلی دوره شاه امان الله خان نبود:

1- قندهار

2- هرات

3- بدخشان

4- بلخ


139 : در سال 1343 افغانستان به چند ولایت تقسیم شده بود:

1- 21 ولایت

2- 31 ولایت

3- 29 ولایت

4- 34 ولایت


140 : در راس هر ولایت نماینده کدام قوه می باشد:

1- قوه قضایی

2- قوه مقننه

3- قوه اجراییه

4- هیچکدام