بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

141 : در سال 1370 هـ ش چند ولسوالی در افغانستان وجود داشت:

1- 290 ولسوالی

2- 296 ولسوالی

3- 294 ولسوالی

4- 284 ولسوالی


142 : در سال 1370 افغانستان شامل چند ولایت بود:

1- 32 ولایت

2- 29 ولایت

3- 34 ولایت

4- 30 ولایت


143 : در سال 1370 هـ ش در افغانستان چند ساحه شهری وجود داشت:

1- 94 ساحه شهری

2- 104 ساحه شهری

3- 110 ساحه شهری

4- 100 ساحه شهری


144 : در سال های اخیر افغانستان به چند ولسوالی تجزیه گردید:

1- 350 ولسوالی

2- 364 ولسوالی

3- 344 ولسوالی

4- 354 ولسوالی


145 : مرکز ولایت خوست کدام است:

1- ستون

2- پارون

3- نیلی

4- شرنه


146 : نسبت تعداد نفوس و مساحت به چه نام یاد می شود:

1- نفوس

2- تراکم نفوس

3- ترکیب قومی

4- هیچکدام


147 : اکثریت نفوس افغانستان در کجا امرار حیات دارند:

1- دهکده ها

2- شهرها

3- هردو

4- هیچکدام


148 : تمایل بودباش انسان ها در زنده گی بیشتر به کدام نقاط است:

1- ریگستان ها

2- نقاط مرتفع

3- کوهستان ها

4- سرزمین هموار


149 : مناطق کمتر از چند متر شامل حوزه وسیع و هموار می گردد:

1- 1500 متر

2- 1200 متر

3- 1000 متر

4- 1300 متر


150 : از زراعت در کدام موارد استفاده صورت می گیرد:

1- در انکشاف صنایع

2- مواد غذایی

3- تقویه اقتصادی

4- همه درست است


151 : چند عامل باالی تولیدات زراعت تاثیر دارد؟

1- سه عامل

2- چهار عامل

3- شش عامل

4- نه عامل


152 : نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم، و منابع آبی از جمله کدام عوامل میباشد؟

1- عوامل فزیکی

2- عوامل کیمیاوی

3- هردو

4- هیچکدام


153 : عوامل فزیکی بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی را چگونه تاثیر دارد؟

1- غیر مستقیم

2- مستقیم

3- مساوی

4- تاثیر ندارد


154 : از تمام رقبه های افغانستان چند میلیون هکتار زمین آن تحت زراعت قرار دارد؟

1- 7.9 میلیون هکتار

2- 9.7 میلیون هکتار

3- 7.7 میلیون هکتار

4- 7.6 میلیون هکتار


155 : چند میلیون هکتار زمین افغانستان قابل آبیاری است؟

1- 3.5 میلیون هکتار

2- 5.3 میلیون هکتار

3- 2.6 میلیون هکتار

4- 6.2 میلیون هکتار


156 : بنابر قلت آب همه ساله چند میلیون هکتار زمین زراعتی افغانستان آبیاری میگردد؟

1- 2.6 میلیون هکتار

2- 3.7 میلیون هکتار

3- 6.2 میلیون هکتار

4- 6.3 میلیون هکتار


157 : در شیوه قدیمی هدف دهاقین چیست؟

1- محصولات بیشتر بخاطر صادرات و واردات

2- بخاطر رفع نیازمندی های خودشان

3- تولیدات کم و ناچیز

4- هیچکدام


158 : 06 الی 80 فیصد منابع زمین و کار به منظور تولیدات..... اختصاص داده شده است؟

1- میوه جات

2- سبزیجات

3- غله جات

4- حبوبات


159 : دهاقین به صورت عموم چند فیصد از محصولات خود را به بازار عرضه می کنند؟

1- 40 درصد

2- 50 درصد

3- 60 درصد

4- 30 درصد


160 : قرار احصائیه دولت مصارف گندم به حیث مواد غذائی برای هر نفر سالانه چند کیلوگرام وانمود گردیده است؟

1- 162 کیلو گرام

2- 126 کیلو گرام

3- 216 کیلو گرام

4- 261 کیلو گرام