بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

161 : تولیدات کچالو از چند تن به 25000 تن افزایش یافته است؟

1- از 300 تن

2- از 400 تن

3- از 500 تن

4- از 600 تن


162 : زرع متکاثف به معنی:

1- زمین زیاد حاصل زیاد

2- زمین کم حاصل کم

3- زمین کم حاصل زیاد

4- زمین زیاد حاصل کم


163 : در حدود چند فیصد از منابع زمین و کار به تولید غله جات تخصیص داده شده است؟

1- 20 الی 40 فیصد

2- 60 الی 80 فیصد

3- 40 الی 60 فیصد

4- 80 الی 100 فیصد


164 : در حدود چند فیصد افغانستان کوهستانی و بیابان است؟

1- %80

2- %40

3- %60

4- %90


165 : چند فیصد از خاک ما برای زراعت مساعد است؟

1- %10

2- %15

3- %20

4- %25


166 : از همین خاک که برای کشت زراعت مساعد میباشد چند فیصد ان زیر کشت است؟

1- %8

2- %9

3- %7.5

4- %8.5


167 : ساحه مجموعی زراعتی افغانستان به چند میلیون هکتار زمین میرسد؟

1- 82 میلیون هکتار

2- 28 میلیون هکتار

3- 38 میلیون هکتار

4- 48 میلیون هکتار


168 : از چند میلیون ساحه زراعتی افغانستان به چند میلیون هکتار زمین میرسد؟

1- 4.5 میلیون هکتار

2- 5.4 میلیون هکتار

3- 3.5 میلیون هکتار

4- 5.3 میلیون هکتار


169 : در حدود چند فیصد از اراضی آبیاری شده را اراضی للمی در بر می گیرد:

1- %38

2- %83

3- %73

4- %63


170 : میوه جات، سبزیها، و نباتات صنعتی چند هزار هکتار از اراضی آبیاری شده زراعتی را اشغال میکند؟

1- 430 هزار هکتار

2- 403 هزار هکتار

3- 340 هزار هکتار

4- 304 هزار هکتار


171 : کدام یکی از گزینه های ذیل احتیاج غذائی مردم مارا رفع میکند؟

1- برنج

2- کچالو

3- گندم

4- همه درست است


172 : در حدود چند فیصد از اراضی افغانستان برای کشت گندم اختصاص یافته است؟

1- 40 الی 50 فیصد

2- 50 الی 60 فیصد

3- 60 الی 70 فیصد

4- 70 الی 80 فیصد


173 : گندم در کدام ارتفاعات قابل زرع و کشت میباشد؟

1- 300 الی 4300 متر

2- 400 الی 3300 متر

3- 400 الی 4400 متر

4- 300 الی 3300 متر


174 : اراضی که برای غله جات در نظر گرفته شده است چند فیصد آنرا گندم تشکیل میدهد؟

1- %10

2- %80

3- %20

4- %90


175 : کشور ما افغانستان از نظر داشتن گندم بهاری و گندم خزانی در جهان توانسته مقام چندم را به خود اختصاص دهد؟

1- اول

2- دوم

3- سوم

4- چهارم


176 : گندم به طور عموم در کدام عرض البلد ها میروید؟

1- عرض البلد های بلند

2- عرض البلد های پائین

3- عرض البلد های متوسط

4- هیچکدام


177 : گندم بهاری چگونه گندم است؟

1- نرم است

2- سخت است

3- متوسط است

4- هیچکدام


178 : گندم نرم چگونه گندم است؟

1- بهاری

2- تابستانی

3- خزانی

4- زمستانی


179 : وایلوف عالم............. است؟

1- انگلیسی

2- فرانسوی

3- روسی

4- امریکایی


180 : کدام مناطق افغانستان مرکز اولیه زرع گندم نرم در براعظم آسیا میباشد؟

1- شرق

2- غرب

3- شمال

4- جنوب