بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

1 : در اوایل ماه سرطان که شعاع آفتاب به خط استوا عمود می تابد, ساحه فشار پایین در مجاورت آن سبب کدام حادثه می شود:

1- فعالیت ولکان های قوی

2- مرکز گردبای های قوی در سطح بحر

3- مرکز فعالیت شدید زلزله ها

4- مرکز فعالیت شدید آتشفشان ها


2 : زغال سنگ معمولی از جمله کدام احجار محسوب می شود:

1- متحوله

2- رسوبی

3- تراخیت

4- اندیزیت


3 : منرال (PbS) مربوط کدام گروپ منرال های ذیل است:

1- سلفید ها

2- اکساید ها

3- هالاید ها

4- فاسفات ها


4 : آتشفشان ها مواد مذاب سلیکاتی داغ (لاوا) را از کدام عمق به سطح زمین پرتاپ می کنند:

1- 20 تا 100 کیلومتر

2- 30 تا 130 کیلومتر

3- 40 تا 140 کیلومتر

4- 50 تا 150 کیلومتر


5 : منرال های اصلی سنگ گرانیت عبارت است از:

1- گچ

2- انهایدراید

3- ذغال

4- کوارتز و فلدسپار


6 : مواد ولکانیکی چگونه مواد است:

1- مایع

2- گاز

3- جامد

4- تمام موارد


7 : معدن گازدار جنگل کلان در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:

1- جنوب شرق

2- غرب

3- شرق

4- شمال


8 : تبلور یا کرستال شدن منرال ها به اثر یکی از عوامل ذیل که از تمام جهات بلای آن وارد می شود، صورت میگیرد:

1- کثافت

2- حرارت

3- فشار

4- جاذبه


9 : معدن نفتی بازارکمی در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:

1- شمال

2- غرب

3- شرق

4- جنوب


10 : آب های زیر زمینی قابلیت انحلال احجار که در مسیر حرکت شان قرار دارد، دارا بوده که این پروسه به یکی از نام های ذیل یاد می شود:

1- عمل ترمیماتی آب زیر زمینی

2- عمل تخریباتی آب زیر زمین

3- عمل صیقل کننده ی آب زیر زمینی

4- عمل فورمول آب زیر زمینی


11 : معدن گاز به نام یتیم تاق در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد:

1- شمال

2- شمال شرق

3- جنوب شرق

4- غرب


12 : ایجاد کوه ها، فعالیت آتشفشان ها، حرکت قاره ها و گسترش بستر ابحار توسط کدام علم مطالعه می شود:

1- منرالوجی

2- تکتونیک

3- پالنتالوجی

4- پترولوجی


13 : کدام یکی از سنگ هایی ذیل قیمتی و گرانبها است؟

1- گج

2- لاجورد

3- چونه

4- نمک


14 : یکی از حوادث طبیعی محیطی عبارت است از:

1- صعود لاوا به سطح زمین

2- صعود مگما تا منتل

3- صعود مگما به سطح زمین

4- سیلاب


15 : ارتوکلاز منرال اصلی کدام سنگ است:

1- راسبه دارای منشا بادی

2- گرانیت

3- راسبه با منشا آبی

4- متحوله کوارسیت


16 : عملیه میتامورفیزم به دسته هایی زیر تقسیم شد هاست؟

1- میتامورفیزم بدون انتقال و با انتقال

2- میتامورفیز متجمع و تخریب

3- میتاموفیز ممتغیر و ثابت

4- میتاموفیز متخریب و انتقال


17 : پلاجیوکلاز منرال اصلی کدام سنگ است:

1- انتراسیت

2- راسبه ای کلاسیکی

3- راسبه دارای منشا بخیری

4- گرانیت


18 : هرگاه تمام اجزای یک سنگ بی شکل باشد سنگ موصوف دارای تکسیجر است؟

1- بلوری یا غیر کرستالی

2- شیشه ی و غیر بلوری

3- بیمه بلوری

4- کرستالی


19 : منشأ پیدایش جغل عبارت است از :

1- متحوله

2- ناریه سطحی

3- ناریه ای عمقی

4- راسبه


20 : منشأ پیدایش ریگ و جغل سنگ عبارت است از:

1- ناریه عمقی

2- متحوله

3- ناریه سطحی

4- راسبه