بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

201 : ذخاير احتمالی معدن کروميت ولايت لوگر چقدر می باشد :

1- 200 هزار تن

2- 300 هزار تن

3- 400 هزار تن

4- 500 هزار تن


202 : ظواهر معدنی منگنيز افغانستان در يکی از محلات ذيل به مشاهده رسيده است :

1- سياه گرد غوربند

2- فرنجل غوربند

3- برکی برک لوگر

4- (کجکی هلمند


203 : مقدار منگنيز موجود در سنگ های معدنی آن چند فيصد است :

1- `28-38%`

2- `27-35%`

3- `25-36%`

4- `23-34%`


204 : معادن فزات رنگه افغانستان عبارت است از:

1- معادن مس و سرب

2- معدن جست

3- معدن المونيم

4- همه درست اند


205 : معدن مس عينک يکی از معادن بزرگ مس در سطح جهانی بوده که در ناحيه معدنی کابل در مربوطات يکی از ولايات ذيل موقعيت دارد :

1- ميدان وردک

2- لوگر

3- غزنی

4- کابل


206 : ذخاير اصلی مس افغانستان در يکی از معادن ذيل قرار دارد :

1- زنجان ولايت هرات

2- معدن حاجی گک

3- معدن عينک

4- ارغنداب ولايت هلمند


207 : ذخاير احتمالی ظواهر معدنی سرب و حست در افغانستان چقدر پيش بينی می شود :

1- 410 هزار تن

2- 420 هزار تن

3- 430 هزار تن

4- 440 هزار تن


208 : ذخاير يکی از فلزات ذيل در معدن باتوشيلۀ ولايت کندهار تثبيت گرديده است :

1- آهن

2- مس

3- المونيم

4- جست


209 : امتداد بوکسيت ها در معدن باتوشيلۀ واليت کندهار در حدود چند کيلومتر است :

1- 2.5 کيلومتر

2- 3 کيلومتر

3- 3.5 کيلومتر

4- 4 کيلومتر


210 : معادن طلا در يکی از قسمت های ذيل کشور قرار دارد :

1- زرکشان ولايت هلمند

2- کول دوزا ولايت تخار

3- برکی راجان ولايت لوگر

4- 1 و 2 درست اند


211 : نقره در يکی از معادن ذيل کشور ديده شده است

1- معدن عينک لوگر

2- معادن قلعۀ اسد

3- معادن فرنجل غوربند

4- 2 و 3 درست اند


212 : مقدار نقره درسنگ های معدنی معادن قلعۀ اسد و فرنجل چقدر تخمين گرديده است :

1- 2000-180 گرام فی تن

2- 100-360 گرام فی تن

3- 1800-120 گرام فی تن

4- 2500-480 گرام فی تن


213 : معادن بيريليم ، تاستاليم ونيوبی در کدام قسمت کشور به مشاهده رسيده است :

1- شمال کشور

2- شرق کشور

3- جنوب کشور

4- غرب کشور


214 : معادن بيريليم ، تاستاليم ونيوبی در کدام ولايت کشور به مشاهده رسيده است :

1- نورستان

2- ننگرهار

3- لغمان

4- 1 و 2 درست اند


215 : معادن بيريليم ، ليتيم ، تاستاليم ونيوبی در کدام يکی از دره های ذيل نورستان به مشاهده رسيده است :

1- درۀ پيچ

2- درۀ شيگل

3- درۀ نور

4- همه درست اند


216 : اکثريت معادن نفت و گاز افغانستان در کدام قسمت کشور موقعيت دارند :

1- شمال کشور

2- جنوب کشور

3- شرق کشور

4- غرب کشور


217 : يکی از معادن ذيل از جملۀ معادن نفت و گاز به شمار ميرود :

1- جنگل کلان ، بازار کمی ، جمعه

2- جرقدودق ، يتيم تاق ، خواجه گوگردک

3- انگوت ، زمرد سای

4- همه درست اند


218 : در افغانستان تا کنون چند معدن زغال سنگ تثبيت گرديده است :

1- 10 معدن

2- 15 معدن

3- 20 معدن

4- 25 معدن


219 : از جملۀ معادن تثبيت شدۀ زغال سنگ در افغانستان چند معدن آن دارای اهميت صنعتی می باشد :

1- 7 معدن

2- 8 معدن

3- 9 معدن

4- 10 معدن


220 : يکی از معادن ذيل زغال سنگ در شمال کشور واقع است :

1- کرکر و دودکش

2- درۀ صوف

3- آشپشته

4- همه درست اند